U cilju stvaranja kvalitetnijeg poslovnog ambijenta u Crnoj Gori, Vlada je usvojila dokument »Eliminisanje barijera za razvoj preduzetništva u Crnoj Gori« . Ovaj dokument predstavlja analizu barijera za razvoj biznisa u Crnoj Gori, sa sugestijama za njihovo eliminisanje. Njegova namjera je da se, stvaranjem kvalitetnog poslovnog ambijenta, pomogne organima države administracije u izboru prioritetnih preporuka u cilju prevazilaženja ovog problema.

Dokumentom je obuhvaćena analiza poslovnog okruženja, svojinska prava, poreska politika, uvoz i izvoz, kreditna politika, tržište rada, nelojalna konkurencija i siva ekonomija i okvirno predstavlja sadašnju situaciju i faktore koji u jednoj mjeri mogu usporiti proces razvoja preduzetničkog sektora u Republici.

Iako je usvajanjem seta novih zakona, stvoren dobar okvir za uspostavljanje novog ekonomskog sistema u Crnoj Gori, i sprovedene institucionalne reforme u ključnim sektorima kao što su: fiskalni sistem, finansijski sektori, platni promet, privatizacija, prestrukturiranje preduzeća itd., preduzetnici su i dalje suočeni sa otežanim poslovnim okruženjem. Tome najviše doprinosi komplikovan regulatorni okvir i dugotrajne i skupe administrativne procedure, što mnogo doprinosi težini, riziku i rastu troškova poslovanja u Crnoj Gori.

Koraci potrebni za uklanjanje ovih prepreka često nijesu toliko skupi u finansijskom smislu, već imaju mnogo teži zadatak – mijenjanje ukorijenjenog načina razmišljanja. U isto vrijeme, mnogi problemi nastaju kao rezultat nekoordinacije između organizacionih jedinica unutar državne uprave, te nedovoljno unaprijedjenog dijaloga javnog i privatnog sektora.

U cilju eliminisanja biznis barijera, dokumentom »Eliminisanje barijera za razvoj preduzetništva u Crnoj Gori« je predvidjeno pokretanje inicijative od strane nadležnih organa da se, u što je moguće kraćim rokovima, izmedju ostalog, preduzmu sledeće mjere: usvajanje nove i izmjena postojeće zakonske regulative u cilju pojednostavljivanja procedure za izdavanje odobrenja i saglasnosti za obavljanje djelatnosti, formiranje sistema jednog šaltera za izdavanje odobrenja, donošenje novih zakona u oblasti svojinsko imovinskih odnosa, uvodjenje novih poreskih olakšica, smanjenje stopa doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, zaokruživanje finansijskog sektora, posebno usvojanjem Zakona o mjenici, potrebno je ustanoviti alternativne vidove finansiranja, a kao jedno od mogućih rješenja je uspostavljanje Kreditno-garantnog Fonda, kao institucije koja treba da podrži MSP koji imaju poteškoća u mobilizaciji kolaterala kojeg zahtijevaju poslovne banke. Takodje, potrebno je pojednostaviti procedure zapošljavanja i omogućiti fleksibilnije aranžmane po pitanju radnog vremena, poboljšati fleksibilnost kroz povećanje uloge kolektivnih ugovora na nivou preduzeća i pojedinačnih ugovora u odnosu na opšte kolektivne ugovore i mnoge druge mjere, koje će, kao što smo rekli, doprinijeti stvaranju kvalitetnijeg poslovnog ambijenta.

Eliminisanje barijera za razvoj preduzetništva u Crnoj Gori