Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je, u skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2010. godinu u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i uz podršku Evropske komisije i njemačke organizacije za tehničku pomoć i saradnju – GTZ, izradila dokument „Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća 2011 – 2015 godine“ (Radna verzija 2.0). S tim u vezi, u petak 3. decembra 2010. godine u Bijelom Polju, organizovan je okrugli sto na temu „Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća 2011 – 2015 godine“.

Okrugli sto je otvorio potpredsjednik Opštine Bijelo Polje, G-din Milorad Rmandić, koji je istakao značaj ovog strateški važnog dokumenta za razvoj sektora malih i srednjih preduzeća kako na sjeveru, tako i u čitavoj Crnoj Gori.

Na okruglom stolu je pored, predstavnika Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i BESRE projekta, finansiranog od strane Evropske komisije, učestvovalo oko 50 predstavnika iz sektora malih i srednjih preduzeća, opština i lokalnih biznis centara.

Upućeni su konkretni prijedlozi i sugestije od strane predstavnika lokalne uprave, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koji će doprinijeti kreiranju kvalitetnijeg dokumenta od značaja za unaprijeđenje uslova poslovanja ovog sektora privrede.

Stvaranje pozitivne poslovne klime u kojoj će mala i srednja preduzeća, uz set mjera finansijske i nefinansijske podrške, efikasnije poslovati i ostvariti veći stepen konkurentnosti, kako sa domaćeg tako i sa međunarodnog aspekta, ciljevi su „Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća 2011 – 2015 godine“. Na taj način uticaće se na dinamičniji rast zaposlenosti, povećanje izvoza, stimulisanje inovativnih poduhvata, doprinijeće ravnomjernijem regionalnom razvoju, što u konačnom treba da rezultira ukupnom ekonomskom rastu i razvoju.

Strategijom su predloženi pravci budućih mjera koji se odnose na: poboljšanje poslovnog okruženja – „Giljotina propisa“, uspostavljanje povoljnog poslovnog ambijenta – Doing Business, procjenu regulatornih efekata na poslovanje MSP, jačanje finansijske podrške, jačanje konkurentnosti MSP i promociju preduzetništva – zaokruživanje potrebne institucionalne podrške razvoju MSP, edukaciju i savjetodavne usluge za MSP, jačanje inovativnosti za MSP, podsticanje izvoza MSP, dijalog i partnerstvo javnog i privatnog sektora, promociju MSP i preduzetništva, podršku početnicima u biznisu – Start Up.