Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća će i ove godine u saradnji sa Academic Training Association iz Holandije organizovati treninge za preduzetnike, predstavnike malih i srednjih preduzeća i organizacija za podršku malom biznisu.

Pozivamo Vas da uzmete učešća na treningu, na temu:

“Istraživanje tržištaâ€?(Market Research) koji će se održati u periodu od
10 – 12.marta 2007. godine i od 12 – 14. marta 2007. godine u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća u Podgorici.

Istraživanje tržišta se može definisati kao sistemstsko i fokusirano prikupljanje informacija o potrošačima i tržištima u cilju analiziranja i formulisanja marketing strategija. Od suštinskog je značaja definisati šta je to što potencijalni potrošači misle i otrkriti njihove potrebe i želje. Istraživanje tržišta čini sastavni dio marketing ciklusa obezbjeđujući podatke za analizu. Istraživanje tržišta zajedno sa internom analizom jakih strana, slabosti i mogućnosti, kao i analizom konkurencije obezbjeđuje osnovu za definisanje i razvoj marketing strategije jednog preduzeća.
Ovaj trening kurs je otvoren za preduzetnike, predstavnike malih i srednjih preduzeća kao i predstavnike organizacija za podršku malom i srednjem biznisu i omogućiće sticanje znanja o:
• Osnovama marketinga
• Inovativnim marketing rješenjima
• Važnosti razumijevnja tržišta
• Kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima
• Statističkoj analizi

Učešće na treningu je besplatno !

Radni jezik je engleski !

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem online aplikacije na sledećoj adresi :
http://www.academictraining.org/detail_page.phtml?&%20page=BSTC2007

Krajnji rok za prijavljivanje na trening « Market research » je 10. Februar 2007. godine.

« Upravljenje kvalitetom » (« Quality Management »)
21-23 Maj 2007., Podgorica
23-25 Maj, 2007., Podgorica

Krajnji rok za prijavljivanje na trening je – 10. April 2007. godine

Učesnicima trening biće omogućeno shvatanje pojma kvaliteta i standarda kvaliteta kako globalno tako i za njihovu kompaniju. Uspostavljanje i održavanje standarda kvaliteta je najbolji način povećanja broja potrošača, njihove lojlanosti kao i privlačenja novih poslova. Ovaj kurs ima za cilj da pruži uvod u osnove kvaliteta i zašto se kompanija ili pojedina odeljenja odlučuju za ovu strategiju. Pored ovoga trening kurs ima za cilj da pruži odgovore i na :
• Šta je kvalitet ?
• Značaj kavliteta za konkuretnost kompanije
• Uticaj koji kvalitet ima na potrošače i dobavljače
• Å ta je sve potrebno uključiti u realizaciju kvaliteta unutar organizacije

Za dodatne informacije, kontakt:
Aleksandra Milenković Bukumirović, telefon: 011 3286-053 ili putem e-maila: a.bukumirovic@academictraining.org i

Lola Radulović
Savjetnik za edukaciju
telefon 081 406 321;
e-mail: lola.radulovic@nasme.cg.yu