U cilju unaprjeđenja razvoja malih i srednjih preduzeća i daljeg usklađivanja sa principima koje definiše Evropska unija u ovoj oblasti, Vlada Crne Gore je na sjednici od 13.01.2011. godine, usvojila „Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća 2011-2015“.
Kako bi cio proces izrade Strategije bio transparentan i kako bi se na kvalitetan način uključili stavovi i mišljenja i državnih i privatnih institucija i međunarodnih organizacija, u julu 2010. godine, formiran je Koordinacioni tim za izradu i implementaciju Strategije, koji je koordinirao cjelokupnim procesom izrade Strategije. Podršku u izradi Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća 2011-2015 pružili su njemačka organizacije za tehničku pomoć i saradnju – GTZ i delegacija Evropske komisije u Crnoj Gori.
Usvajanje Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća 2011-2015 je zasnovano na neophodnosti nastavka primjene programa i projekata podrške malim i srednjim preduzećima, poštovanja preporuka koje su definisane Nacionalnim Programom Integracija za period 2011-2015, obaveze usklađivanja politike razvoja MSP sa poglavljiem 20 Acquis Communitaire i sprovođenja Evropske povelje za mala preduzeća.

Rezultati realizovanih aktivnosti u razvoju politike malih i srednjih preduzeća u proteklom periodu čiji su efekti pozitivni, ali i onih kod kojih je ostvaren manji napredak, predstavljali su preporuke i smjernice za definisanje ciljeva Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća 2011-2015. Realizacijom Strategije treba da se omogući ostvarivanje sljedećih strateških ciljeva: poboljšanje poslovnog okruženja, jačanje finansijske podrške, jačanje konkurentnosti MSP i promocija preduzetništva i jačanje podrške početnicima u biznisu – start up. Ostvarivanje ovih ciljeva treba da ima za rezultat povećanje zaposlenosti, povećanje broja MSP, povećanje učešća MSP u ukupnom izvozu, povećanje učešća MSP u GDP, ukupnim investicijama, prometu, profitu i bruto dodatoj vrijednosti.

Strategija za razvoj MSP 2011-2015