U procesu ekonomske tranzicije i pristupanja Evropskoj Uniji, mala i srednja preduzeća se prepoznaju kao jedan od glavnih oslonaca crnogorske ekonomije.
S tim u vezi Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je u skladu sa Programom rada Vlade Crne Gore za 2010. godinu u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i uz podršku Evropske komisije i njemačke organizacije za tehničku pomoć i saradnju – GTZ, izradila dokument Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća 2011 – 2015 godine“ (Radna verzija 2.0).

Cilj strategije je stvaranje pozitivne poslovne klime u kojoj će mala i srednja preduzeća uz set mjera finansijske i nefinansijske podrše efikasnije poslovati i ostvariti veći stepen konkurentnosti, kako sa domaćeg tako i sa međunarodnog aspekta. Na taj način uticaće se na dinamičniji rast zaposlenosti, povećanje izvoza, stimulisanje inovativnih poduhvata, doprinijeće ravnomjernijem regionalnom razvoju što u konačnom treba da rezultira ukupnom ekonomskom rastu i razvoju.

Uzimajući u obzir evro-atlantski proces u kojem se nalazi država Crna Gora, uloga sektora malih i srednjih preduzeća jeste da svoj sistem adekvatno i ažurno prilagodi i integriše u jedan sistem kakav je zajedničko tržište zemalja EU. To svakako podrazumijeva usklađivanje naše sa regulativom EU, zatim Poveljom za mala preduzeća, tj. Small business act-om koji je od suštinske važnosti kada je u pitanju poboljšanje poslovnog ambijenta za MSP i cijeloj EU, čemu je u Strategiji dat poseban akcenat.

Dokumentom su predloženi strateški pravci budućih mjera koji se odnose na: poboljšanje poslovnog okruženja – „Giljotina propisa“, uspostavljanje povoljnog poslovnog ambijenta – Doing Business, procjenu regulatornih efekata na poslovanje MSP, jačanje finansijske podrške, jačanje konkurentnosti MSP i promociju preduzetništva – zaokruživanje potrebne institucionalne podrške razvoju MSP, edukaciju i savjetodavne usluge za MSP, jačanje inovativnosti za MSP, podsticanje izvoza MSP, dijalog i partnerstvo javnog i privatnog sektora, promociju MSP i preduzetništva, podršku početnicima u biznisu – Start Up.

Molimo Vas da sugestije i prijedloge na radnu verziju dokumenta dostavite najkasnije do utorka 30. Novembra 2010. godine na e-mail: direkcija@nasme.me