Socijalno-razvojni program rješavanja tehnoloških viškova Željezare a.d. Nikšić

Socijalno-razvojni program je namijenjen pojedincima i odnosi se na rješavanje egzistencijalnih pitanja radnika i to na način koji će im omogućiti, prije svega, novo radno mjesto i veće plate nego što imaju sada u Željezari Nikšić.

Ovaj program namijenjen je za više ciljnih grupa, prije svega, onim radnicima koji imaju preduzetničke inicijative i biznis ideje da uz kreditnu podršku mogu otvoriti novo preduzeće i na taj način riješiti svoja egzistencijalna pitanja.

Za one radnike koji to nijesu u mogućnosti predvidjen je model koji omogućava zapošljavanje kod drugog poslodavca – preduzeća u kome mogu da ostvare veće plate i sigurniji posao.

Za one radnike koji imaju preduslove da se bave poljoprivredom omogućen je model kooperative, čime se rješava jedan od najvećih problema ove vrste proizvodnje, a to je kako prodati svoje proizvode.

Obezbijeđen je i stimulans članovima porodice radnika Željezare koji su nezaposleni, da uz kombinaciju razičitih modela mogu riješiti i svoj i njihov status.

Takodje, predvidjena je i dokvalifikacija i prekvalifikacija za one radnike i članove njihovih porodica kojima je to uslov da riješe svoje egzistencijalna pitanja.

Socijalnim programom je predviđeno da troškovi izrade biznis planova neće pasti na teret radnika kao podnosioca zahtjeva za kredite, već će to raditi licencirani projekt menadžeri, a za sprovođenje programa zadužena je Razvojna kancelarija u Nikšiću.

Pozivamo sve radnike da se obrate socijalno razvojnoj kancelariji i da iskoriste svoju šansu do 22. aprila, kako bi na kvalitetan način riješili svoj status.

Zadatak kancelarije predstavlja obavljanje svih stručno-administrativnih poslova za radnike koji iskažu interes za neki od predloženih modela.
Sam proces odobravanja kredita je po skraćenoj proceduri, što omogućava izuzetno brzo rješavanje kreditnih zahtjeva i zavisi od modela do modela, i ne bi trebalo da traje duže od 10-15 dana.

U okviru Socijalno razvojne kancelarije, urađeni su i gotovi projekti, koji se mogu odmah staviti na raspolaganje zainteresovanim radnicima, čime se pojednostavljuje i skraćuje procedura.

• Dosadašnje aktivnosti Razvojne kancelarije

U Socijalnom dijelu programa, odnosno u dijelu sticanja prava na starosnu i invalidsku penziju, u toku je procedura za sticanje starosne penzije za ukupno 26 radnika, odnosno 9 muškaraca i 17 žena.
Završena je procedura za sticanje invalidske penzije za 41 radnika, dok je u toku drugostepeni postupak za 25 radnika.

Osim toga, u proceduri je isplata bespovratnih sredstava za 11 radnika u iznosu od 4.000 € po osnovu otkupa radnog mjesta, i za 9 radnika je isplata kreditnih sredstava za rješavanje zapošljavanja članova porodice.

Prema tome, 87 radnika je riješilo status ili se trenutno nalazi u proceduri rješavanja svog statusa.

U periodu od 22. februara do 14. marta 2006.g. kancelariju je posjetilo ukupno 58 radnika.

Približno isti broj radnika je posjetio Razvojnu kancelariju ne izražavajući želju da budu evidentirani.

Za model zapošljavanja radnika Željezare a.d. Nikšić u okviru MSP u privatnom sektoru, spremnost je izrazilo ukupno 14 preduzeća, od čega se 8 preduzeća izjasnilo za preuzimanjem ukupno 141 radnika Željezare a.d. Nikšić, dok se 6 preduzeća izjasnilo za preuzimanje određenog broja radnika čiji broj će se definisati u samoj proceduri realizacije modela:

1. Varioc d.o.o Nikšić – 2 radnika
2. Lisina d.o.o Nikšić – 8 radnika
3. GUARDIAN – Budva – 26 radnika
4. MONTE – BOMIX d.o.o. Herceg Novi – 30 radnika
5. M Plus d.o.o. Nikšić – 30 radnika
6. MIL-COM d.o.o Nikšić – 4 radnika
7. Optika Ivanović d.o.o. Nikšić- 2 radnika
8. Security – Nik d.o.o. Nikšić – 36 radnika
9. Montex-hidromont d.o.o. Nikšić – 3 radnika
10. Luminiscencija d.o.o. Nikšić – određeni broj
11. Pjastera d.o.o. Nikšić – određeni broj
12. ABS d.o.o Nikšić – određeni broj
13. Boster d.o.o. Nikšić – određeni broj
14. MI Goranović d.o.o. Nikšić – određeni broj.