Projekat „Agropark“, otkup i distribucija suptropskog voća, a ne „Agropak“, kako ga nazivaju članovi i prvi ljudi PZP-a, realizovan je, i to iz kreditne linije koja je bila namijenjena za to. Kredit sa pripadajućom kamatom uredno je i u cjelosti vraćen.

Dakle, objektivnog obavještavanja javnosti radi, riječ je o projektu iz 2003.godine, koji je imao za cilj podršku proizvodjačima suptropskog voća u otkupu i distribuciji njihovih proizvoda, odnosno kreditno podržati preduzeće koje će otkupljivati voće, pakovati ga i distribirati.

Za namjerno neinformisane, podsjećamo da je 18. jula 2003., u dnevnim listovima „Pobjeda“ i „Publika“, raspisan javni poziv za izbor najbolje ponude. Taj poziv je trajao do 18.avgusta 2003.

Za realizaciju tog javnog poziva i za ocjenjivanje i za utvrđivanje najbolje ponude, formirana je Stručna komisija za ocjenu i utvrđivanje prijedloga najbolje ponude (Dokument broj 01-504/1-03).

U Komisiji su bili predstavnici Direkcije (tada Agencije) za razvoj malih i srednjih preduzeća, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Centra za suptropske kulture, Udruženje poljoprivrednih proizvođača Bara i banke.

Komisija je na sjednici od 22.avgusta 2003.g. konstatovala da je „podnešena samo jedna ponuda“ i „ocijenila da jedna ponuda nije dozvolila stvarno nadmetanje (nedostatak konkurencije i izbor na osnovu više ponuda)“. Takođe, Komisija je zaključila „da se pristigla ponuda ne otvara“ i „da se 25.avgusta 2003.g. raspiše i objavi novi javni poziv u trajanju od 15 dana u sredstvima javnog informisanja“ (Zapisnik Komisije br. 01-519/1-03).

Ponovo je raspisan javni poziv, 26. avgusta 2003. koji je trajao je do 08.septembra 2003. godine.

Postupak otvaranja ponuda sproveden je 12. septembra 2003, potpisali su svi članovi Komisije i predstavnici pet ponuđača, koliko se i prijavilo na javni poziv (Dokument br. 01-575/1-03).

Komisija je, na osnovu unaprijed utvrđenih kriterijuma i pravilnika o radu, uradila bodovanje svih prispjelih ponuda, kao i njihovo rangiranje.

Na osnovu bodovanja svih članova Komisije, prvorangirana ponuda je imala 46 bodova više nego drugorangirana (Izvještaj Komisije broj 01 – 579/ 1-03).

Komisija je, pored rangiranja ponuda, predložila da prve dvije ponude ravnopravno budu podržane, što nije bio zadatak Komisije, i što nije bilo moguće, jer se javnim pozivom tražio izbor najbolje ponude.

Na osnovu Izvještaja Komisije (u kojem su date ocjene svih ponuđača koji su dostavili ponude, uključujući i njihov bonitet) banci je predloženo da podrži preduzeće čija je ponuda prvorangirana, u iznosu od 150.000€. Preduzeće je sa bankom potpisalo Ugovor o kreditiranju (broj ugovora 666-7384) i vratilo u cjelosti glavnicu i pripadajuću kamatu (vraćeno banci 152.901,51€, izvještaj banke broj 24008 od 24.12.2007). Kredit je vraćen u kraćim rokovima od onih koji su objavljeni u javnom pozivu.

Preduzeće je, u 2005, otkupilo 140.000 kg raznog voća, u 2006. 114.500 kg, a u 2007 otkupljeno je 106.900 kg. Pored toga, preduzeće je dodatno otkupilo raznog povrća 374.600kg u 2005, 633.350kg u 2006, 499.700kg u 2007. Toliko o nerealizovanom projektu.

Da podsjetimo, projekat „Agropark“ je realizovan , u okviru Vladinog Programa „Legalizacija postojećih i otvaranje novih radnih mjesta“. Ovim Programom omogućena je legalizacija preko 35.000 radnih mjesta (planirano 20.000), zaposleno je preko 6.000 novih radnika.

Stepen povraćaja kredita, koji se realizuju preko Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, je preko 98% (Izvještaj banaka).

Navedeni podaci govore, kako institucije u Crnoj Gori, u skladu sa potrebama gradjana i predvidjenom procedurom, rade na poboljšanju životnog standarda i kvaliteta života.

Dakle, nameće se zaključak da PZP, poluinformacijama i dezinformacijama zbunjuju javnost, izričući neutemeljene, drske optužbe, bazirane na «rekla-kazala» pričama. Toliko o pomenutom projektu, koji je PZP, možda što je tada bio GZP ili iz njima već znanih razloga prespavala, kao što je spavala i kada je bilo riječi o značajnom projektu obnove državne nezavisnosti.