Jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava Crna Gora je potreba za postizanjem ekonomskog rasta kroz promovisanje konkurentne ekonomije, samozapošljavanja, inovacije i napretka. Kako bi postigla ovakvo okruženje, Crna Gora se obavezala na budući ekonomski i politički razvoj, kao i pridruženje Evropskoj uniji, potpisivanjem Evropske povelje za mala preduzeća, juna 2003 godine.
Kako svaka promjena, da bi bila uspješna, zahtijeva zajedničke napore i ulaganja raznih interesnih strana uključujući tu i vladine i nevladine organizacije, subjekte privatnog i biznis sektora, a takođe i na inicijativu Evropske trening fondacije (ETF) prema Nacionalnom koordinatoru za Evropsku povelju, Crna Gora je uspostavila nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje.

Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje, čiji je koordinator Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, uključuje pored Direkcije i Ministartsvo prosvjete i nauke, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Privrednu komoru, Uniju poslodavaca, Centar za stručno obrazovanje i Centar za razvoj nevladinih organizacija kao partnere zastupljene u partnerstvu.

Partnerstvo je sa još 7 zemalja učestvovalo na međunarodnom tenderu za projekat “Preduzetničkog učenja” koji za cilj ima povećanje konkurentnosti kroz stratešku promociju preduzetničkog učenja kao dijela širih napora zemalja da se usklade sa duhom i principima Evropske povelje za mala preduzeća, i odabrano je da implementira ovaj projekat. Projekat je vezan za dvije tačke Evropske povelje i to za obrazovanje i obuku po pitanju preduzetništva i dostupnost vještina.

Partnerstvo kroz Projekat radi na razvijanju kompetencija i kapaciteta za procjenu i izvještavanje o Evropskoj povelji za mala preduzeća kao i na pisanju nacrta dokumenta politike za diskusiju za preduzetničko učenje i samozapošljavanje.
U okviru ovog Projekta, zadatak je da se formira posebno tijelo koje će raditi na izradi i sprovođenjeu Stretegije za preduzetničko učenje.