Preduzetništvo i stvaralaštvo su dva procesa koja se dopunjuju i podstiču nove kocepte inovacijskog menadžmeta. Koliko je stvaralaštvo bitno za razvoj preduzetništva i koja je njegova uloga u tom procesu, bilo je prezentirano na dvodnevnom seminaru koji je Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Gea-Collegom iz Slovenije organizovala u periodu od 22. i 23. 03. 2005.godine.na temu »Preduzetničke inovacije«

Sadržaj seminara:
o Stvaralaštvo i inovativnost
o Oblici podsticanja inovativnih procesa
o Rukovođenje inovativnog procesa u preduzeću
o Stvaralačka preduzetnička kultura u preduzeću
o Stvaralačko rešavanje problema
o Studija slučaja

Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa značajem stvaralaštva u preduzetništvu i podsticanje stvaralačko inovacijske kulture. Seminar su pratili preduzetnici, kao i lica koja posluju sa malim i srednjim preduzećima (22 učesnika). Predavač je bio dr Jordan Berginc, profesor na Visokoj školi za preduzetništvo u Piranu (Slovenija).