Formiranje menadžerskih timova i motivacija zaposlenih

U okviru BCN projekta Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa slovenačkim GEA Collegom u periodu od 13-15. oktobra 2004 godina organizovala je trodnevni seminar na temu »Formiranje menadžerskih timova i motivacija zaposlenih«.

Cilj radionice je sticanje konceptualnih, administrativnih znanja i vještina koje su preduzenicima potrebne u cilju efikasnog i efektivnog funkcionisanja preduzeća..

Na ovoj radionici obrađene su sledeće teme:
• u okviru cjeline »Formiranje menadžerskih timova« - put preduzetnika do menadžera, profesionalizacija leadershipa, timski rad, uspješni stil vođenja, itd.
• u okviru cjeline »Motivisanje zaposlenih« - razvijanje preduzetničke kulture, motivisanje stvaralaštva i inovativnosti u preduzeću, izrada »studije slučaja«, itd.

Radionica je namijenjena potencijalnim i postojećim preduzetnicima, menadžerima i vlasnicima malih i srednjih preduzeća, te institucijama i organizacijama koje na direktan ili indirektan način posluju sa malim i srednjim preduzećima.
Predavač je bio dr Jordan Berginc, predavač na Visokoj školi za preduzetništvo u Piranu, Slovenija.
Na osnovu anketiranja učesnika seminara, konstatovano je da su im očekivanja od seminara u velikoj mjeri ispunjena i da će im informacije dobijene na seminaru biti od velike koristi.

Preduzetničke inovacije

Preduzetništvo i stvaralaštvo su dva procesa koja se dopunjuju i podstiču nove kocepte inovacijskog menadžmeta. Koliko je stvaralaštvo bitno za razvoj preduzetništva i koja je njegova uloga u tom procesu, bilo je prezentirano na dvodnevnom seminaru koji je Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Gea-Collegom iz Slovenije organizovala u periodu od 22. i 23. 03. 2005.godine.na temu »Preduzetničke inovacije«

Sadržaj seminara:
o Stvaralaštvo i inovativnost
o Oblici podsticanja inovativnih procesa
o Rukovođenje inovativnog procesa u preduzeću
o Stvaralačka preduzetnička kultura u preduzeću
o Stvaralačko rešavanje problema
o Studija slučaja

Cilj seminara je upoznavanje učesnika sa značajem stvaralaštva u preduzetništvu i podsticanje stvaralačko inovacijske kulture. Seminar su pratili preduzetnici, kao i lica koja posluju sa malim i srednjim preduzećima (22 učesnika). Predavač je bio dr Jordan Berginc, profesor na Visokoj školi za preduzetništvo u Piranu (Slovenija).

Strateški menadžment

Proces strateškog upravljanja i strateškog razmišljanja je metod sistemskog upravljanja promjenama za utvrđivanje i usaglašavanje najvažnijih pitanja, čija će primjena uticati da se pomogne privredni rast, razvoj i širenje poslovnih aktivnosti.

U tom cilju Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Gea-Collegom iz Slovenije u periodu od 16 – 18. 02. 2005.godine organizovala je trodnevni seminar na temu» Strateški menadžment«.

Teme na seminaru:
• Analiza poslova i potencijala preduzeća
• Vizija i determinacija ciljeva preduzeća
• Proučavanje strateških mogućnosti
• Tržišno planiranje
• Planiranje odnosa (relacija) do potrošača
• Priprema strategija preduzeća
• Kontrola strategija
• Vrste promjena (prestrukturiranje, optimizacija poslovnih procesa, reorganizacija, optimizacija poslovnih djelatnosti)
• Područja promjena i planiranje promjena

Seminar je bio namijenjen potencijalnim i postojećim preduzetnicima, te institucijama i organizacijama koje na direktan ili indirektan način posluju sa malim i srednjim preduzećima.

Predavač je bio Tomaž Gašeprelin iz Slovenije, a na osnovu sprovedene ankete među polaznicima konstatovano je da je seminar ispunio njihova očekivanja.

CARDS

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Gea-Collegom iz Slovenije organizovala je jednodnevnu radionicu na temu CARDS Program (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization) koji predstavlja pomoć zajednice pri obnovi, razvoju i stabilizaciji. To je program tehničko – finansijske pomoći EU sa ciljem podrške državama jugozapadne Evrope u procesu stabilizacije i približavanja EU.
Osnovni cilj ove radionice je upoznavanje sa CARDS Programom (šta je program CARDS, ciljevi, mogućnosti za preduzetnike, pristup u CARDS, priprema i realizacija projekata, praktična iskustva, itd.).

U skladu sa Uredbom savjeta 2666/2000 EC, sredstva su namenjena za:

A. obnovu i povratak izbjeglica,
B. stvaranje institucionalnog i zakonodavnog okvira za uspostavljanje demokratske vladavine prava i prava manjina, civilnog stanovništva, nezavisnost medija, borbu protiv organizovanog kriminala,
C. društveni razvoj sa posebnim osvrtom na izjednačavanje razlika, uvođenje jednakosti među polovima,
D. privredne reforme,
E. bliže povezivanje među državama pristupnicama, sa državama članicama kao i sa državama kandidatima
F. promocija regionalnog, međudržavnog i međuregionalnog delovanja među državama pristupnicama i državama članicama EU.

Države pristupnice lako mogu da koriste programe u obliku investicije (kupovine opreme i građevinskog materijala). Korisnici ovog programa su državne institucije na svim nivoima, javne i mješovite institucije, institucije koje pomažu poslovnim subjektima, zadruge, društva, nevladine organizacije. Za svaki pojedinačni program raspisuje se javni oglas i vrši se izbor.
Radionici je prisustvovalo 20 predstavnika iz pojedinih državnih institucija, koji su se upoznali sa ovim Programom i mogućnostima koje on pruža i za pripremu i realizaciju projekata EU.

Predavač je bio gospodin Aleš Lipnik, iz Euro Info Centra Kopar, Slovenija.

Vaučerske šeme

U okviru Pakta stabilnosti za Jugoistočnu Evropu Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Pospeševalnim centrom za malo gospodarstvo iz Slovenije organizovala je radionicu na temu »Vaučerski sistem«.

Cilj: Program vaučerskog savjetovanja polazi od činjenice da veliki broj ljudi, tehnički vrlo dobro vodi svoj posao, ali im nedostaje poslovno znanje i iskustvo. Taj nedostatak se može nedoknaditi savjetovanjem. Program vaučerskog savjetovanja podrazumijeva subvencionirano preduzetničko savjetovanje, koje je jeftinije, lokalno dostupno i kvalitetno.

Program koji bi se mogao primijeniti u Crnoj Gori realizovao bi se u tri pravca:

• Lokalni izvođači programa koji bi uključili u program savjetovanja i potencijalne preduzetnike (nezaposlene).
• Savjetnici (konsultanti) koji bi pružali usluge savjetovanja, o čijem kvalitetu bi brinula država
• Nacionalna koordinator (institucija) bi koordinirala rad na projektu, bila bi zadužena za izbor i kontrolu izvođača savjetovanja i rukovodila bi finansijskim sredstvima za finansiranje programa.

Predavači su bili prof.dr Miroslav Glas i Jaka Vadnjal iz Slovenije, a seminaru su prisustvovali predstavnici institucija koje na direktan ili indirektan način posluju sa malim i srednjim preduzećima(RBC, ministarstva, Fond za razvoj, Zavod za zapošljavanje,individualni konsulatanti).