Razvoj privatnog sektora

Cilj projekta je razvoj i podsticanje ekonomske saradnje između Vlade, privatnog sektora, Privredne komore i univerziteta u Srbiji i Crnoj Gori, BiH, Makedoniji i Kosovu. Zadatak učesnika u projektu je poboljšanje saradnje javnog i privatnog sektora zemalja u regionu, uvođenje evropskih ekonomskih standarda, poboljšanje kvaliteta istraživanja i edukacije preduzetnika.
Projekat obuhvata niz aktivnosti kao što su: stručno usavršavanje apsolvenata Ekonomskog fakulteta u regionu, takmičenje u izradi biznis planova i 6 intezivnih petodnevnih trening modula godišnje za početnike u biznisu i već postojeće preduzetnike.
Cilj ovih trening modula je povećanje praktičnih preduzetničkih vještina .

U aprilu mjesecu nastaviće se sa radionicama koje će biti održane u Podgorici i Prištini na teme: Agro marketing, Biznis plan, Pisanje EU projekata, Marketing, Strategijsko planiranje. Pravo učešće imaju svi potencijalni kao i već postojeći preduzetnici iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova. Sve bliže informacije možete pogledati na situhttp://www.academictraining.org/ ili kontaktirati Direkciju za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Preduzetničko učenje

Jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava Crna Gora je potreba za postizanjem ekonomskog rasta kroz promovisanje konkurentne ekonomije, samozapošljavanja, inovacije i napretka. Kako bi postigla ovakvo okruženje, Crna Gora se obavezala na budući ekonomski i politički razvoj, kao i pridruženje Evropskoj uniji, potpisivanjem Evropske povelje za mala preduzeća, juna 2003 godine.
Kako svaka promjena, da bi bila uspješna, zahtijeva zajedničke napore i ulaganja raznih interesnih strana uključujući tu i vladine i nevladine organizacije, subjekte privatnog i biznis sektora, a takođe i na inicijativu Evropske trening fondacije (ETF) prema Nacionalnom koordinatoru za Evropsku povelju, Crna Gora je uspostavila nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje.

Nacionalno partnerstvo za preduzetničko učenje, čiji je koordinator Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, uključuje pored Direkcije i Ministartsvo prosvjete i nauke, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Privrednu komoru, Uniju poslodavaca, Centar za stručno obrazovanje i Centar za razvoj nevladinih organizacija kao partnere zastupljene u partnerstvu.

Partnerstvo je sa još 7 zemalja učestvovalo na međunarodnom tenderu za projekat “Preduzetničkog učenja” koji za cilj ima povećanje konkurentnosti kroz stratešku promociju preduzetničkog učenja kao dijela širih napora zemalja da se usklade sa duhom i principima Evropske povelje za mala preduzeća, i odabrano je da implementira ovaj projekat. Projekat je vezan za dvije tačke Evropske povelje i to za obrazovanje i obuku po pitanju preduzetništva i dostupnost vještina.

Partnerstvo kroz Projekat radi na razvijanju kompetencija i kapaciteta za procjenu i izvještavanje o Evropskoj povelji za mala preduzeća kao i na pisanju nacrta dokumenta politike za diskusiju za preduzetničko učenje i samozapošljavanje.
U okviru ovog Projekta, zadatak je da se formira posebno tijelo koje će raditi na izradi i sprovođenjeu Stretegije za preduzetničko učenje.

CEFE

CEFE (Competency-based Economies through Formation of Enterprises) predstavlja skup instrumenata za obuku preduzetnika uz koji se koristi aktivan i dinamičan pristup u radu i metode iskustvenog učenja radi razvoja i poboljšanja preduzetničkih i ličnih sposobnosti.

U saradnji sa GTZ-om u okviru CEFE ciklusa Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala je 3 modula u periodu od marta do maja 2004.godine.
U radionicama je učestvovalo 120 preduzetnika. Za 12 lokalnih eksperata takođe su organizovana tri specijalna programa obuke.
Na kraju radionica je bila prezentacija zajedničkih i individualnih biznis planova pred predstavnikom banke.
Predavač je bio gospodin Eberhard Barenz, International CEFE Trainer, a učestvovala su i dva ko-trenera iz Makedonije: Makedonka Dimitrov i Zoran Vitanov.

Drugi seminar u ciklusu CEFE kursa održan je u periodu od februara do marta 2005.godine u okviru koga je obučeno 15 domaćih trenera, koji su nastavili obuku 60 početnika u biznisu.
Sadržaj seminara: izrada biznis plana, swot analiza, istraživanje tržišta, analiza rizika, organizacija proizvodnje, inženjering vrijednosti, karegorija troškova, finansijski pokazatelji, analiza biznisa, bilans uspjeha i upoređivanje finansijskih izvještaja.

U organizaciji Biznis centra Podgorica takođe je organizovan novi ciklus CEFE kursa u periodu od 23.maja do 30 juna 2005. godine. Kandidati su pored stečenog znanja iz oblasti marketinga i menadžmenta bili obučeni za izradu biznis plana, koji su i prezentirali predstavnicima banaka. Za 3 najbolja biznis plana planirano je da se obezbijedi kreditna podrška.
Polaznici su ohrabreni, jer su naučili da privatni biznis pruža široke mogućnosti za iskazivanje pojedinca. Više od 90% učesnika ocijenili su kurs kao izuzetno koristan.

Škola u prirodi

Na inicijativu Lokalnog biznis centra Cetinje, a u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i nauke, Zavodom za školstvo, Ministarstvom turizma i Ministarstvom kulture, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je realizovala Pilot projekat pod nazivom “Škola u prirodi – Prijestonica Cetinje“. Ovaj specifičan način organizovanja obrazovno-vaspitnog procesa koji se izvodi van učionice, a naziva se “Škola u prirodi”, pruža učenicima izvanrednu mogućnost da upoznaju svoju zemlju, istoriju, kulturno-istorijske spomenike i prirodne ljepote.

Prilikom organizovanja “Škole u prirodi” primijenjen je novi koncept koji je obuhvatio tri segmenta : kulturno-istorijski,ekološki i zabavno-rekreativni.

Za potrebe projekta Direkcija je štampala brošuru “Priča o Cetinju” koju su dobili svi polaznici “Škole u prirodi”,a njeni autori Nataša Gazivoda i Tamara Milić, su na jedan lijep i jednostavan način, kroz nostalgičnu priču princeze Jelene (koja je kasnije postala Kraljica Italije ) ispričali najvažnije događaje crnogorske istorije.

Promocija politike malih i srednjih preduzeća

U okviru sporazuma koji je Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) potpisala sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća u cilju pružanja tehničke podrške razvoju malih i srednjih preduzeća Crne Gore, organizovan je i četrdesetodnevni seminar u Osaki (Japan), na kojem je između ostalih učestvovao i predstavnik Crne Gore. Tema seminara je bila «Promocija politike malih i srednjih preduzeća». Seminar je bio namijenjen predstavnicima zemalja Centralnoistočne Evrope (Albanija, Bugarska, Kosovo, Moldavija, Makedonija, Rumunija, Srbija i Crna Gora i Ukrajina).
Cilj seminara je praktično razumijevanje japanske politike malih i srednjih preduzeća.

Seminar je bio baziran na 4 glavne cjeline i to:
» Podrška biznis inovacijama i početnicima u biznisu
» Jačanje menadžment baze
» Sprovođenje neophodnih mjera zaštite
» Finasiranje i porezi

Radi što boljeg razumijevanja politike razvoja MSP Japana, učesnici seminara su se upoznali sa mrežom institucionalne podrške malih i srednjih preduzeća. U tom cilju imali su priliku da posjete Japansku agenciju za mala i srednja preduzaća, koja je i nosilac politike razvoja MSP, Organizaciju za mala i srednja preduzeća i regionalne inovacije (SMRJ), Privrednu komoru, Inovativni biznis centar, Japansku finansijsku koropraciju za MSP (JASME), Organizaciju za transfer tehnologije, Nacionalnu finansijsku korporaciju (NFLC), kao i nekoliko privatnih kompanija u kojima smo mogli da se bolje upoznamo sa japanskom biznis filozofijom.
Dodatna predavanja o japanskom načinu života, kulturi i jeziku doprinijela komplentnoj slici japanske biznis filozofije.