Projekat „Informaciona osnova o malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori“ predstavlja podprojekat projekta „ Mala i srednja preduzeća- informaciona osnova za identifikaciju pravaca razvoja i jačanja konkurentske pozicije MSP u Crnoj Gori“ na kojem je angažovan tim sastavljen od predstavnika Ekonomskog fakulteta iz Podgorice, Agencije za istraživanja javnog mnjenja «Damar» iz Podgorice i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća sa primarnim zadatkom da predloži metodologiju usklađenu sa Eurostatovim i OECD-ovim standardima za jednostavan i brz dolazak do informacija potrebnih za praćenje razvoja/promjena u sektoru MSP, na osnovu kojih će se kroz proces prikupljanja primarnih podataka doći do informacionih inputa za koje je Direkcija zainteresovana.
Cilj ovog podprojekta je da se razvije pouzdana baza podataka o malim i srednjim preduzećima u CG, odnosno da se obezbijede podaci i informacije vezane za strukturu preduzeća (prema broju zaposlenih, po djelatnostima na nivou Republike i po opštinama). Ovi podaci su nužna pretpostavka svakog ozbiljnog istraživanja, a samim tim i kreiranja i implemetacije politike i strategija vezanih za razvoj preduzetništva i privrede u cjelini.