Projekat Fond za dijasporu podrazumijeva koncipiranje i izradu programa poslovne saradnje sa crnogorskom dijasporom, koji će se bazirati na obostranom ekonomskom interesu i stvaranju povoljnijih uslova za povratak iseljenika, privrednom razvoju Crne Gore kroz nove investicije, kao i uključivanju crnogorske dijaspore u privredne aktivnosti u Crnoj Gori. Cilj je da se ogromni potencijal (ideje, znanje, iskustvo, kapital, poslovne veze, veze u političkim krugovima) kojim raspolaže naša dijaspora, stavi u funkciju ekonomskog razvoja Crne Gore. Saradnja će se bazirati na čisto ekonomskim osnovama, partnerskom odnosu i profitu kao zajedničkom cilju.

Ciljevi :

٠ Aktivno uključivanje crnogorske dijaspore u privredni razvoj Crne Gore putem ulaganja znanja, iskustva i kapitala stečenog u inostranstvu;
٠ Pružanje mogućnosti iseljenicima iz Crne Gore da se vrate i započnu sopstveni biznis, ili da razvijaju neki od već postojećih;
٠ Obezbjedjivanje kreditnih linija po povoljnijim uslovima za povratnike u Crnu Goru;
٠ Ostvarivanje saradnje MSP sektora u Crnoj Gori sa inostranim tržištima preko Fonda za dijasporu (mogućnost plasmana proizvoda, nabavka sirovina itd.)

Zadatak :

٠ Kreiranje sredstava za Fond za dijasporu;
٠ Upravljanje sredstvima Fonda za dijasporu;
٠ Raspolaganje sredstvima Fonda prema korisnicima;
٠ Koordinacija saradnje izmedju Crne Gore (Vlade, MSP sektora, itd.) i dijaspore

Misija :

٠ Koncipiranje i izrada programa poslovne saradnje sa crnogorskom dijasporom, koji će se bazirati na obostranom ekonomskom interesu i stvaranju povoljnijih uslova za povratak iseljenika, privrednom razvoju Crne Gore kroz nove investicije, kao i uključivanju crnogorske dijaspore u privredne aktivnosti u Crnoj Gori.

Osnivači Fonda za dijasporu su Vlada RCG – Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Crnogorska Komercijalna banka sa ravnopravnim učešćem u strukturi sredstava Fonda.
Funkcionisanje Fonda je planirano na principu kreditiranja, prema utvrđenoj dinamici kreiranja i plasmana sredstava.

Predviđeno je učešće dijaspore u finansiranju pojedinačnih projekata na način da osnivači Fonda učestvuju sa 40 %,a nosioci projekata (dijaspora) sa 60 % sredstava. Misija Fonda je da kreira i plasira sredstva za dijasporu, i da razvija MSP sektor u Crnoj Gori.

Realizovane aktivnosti:

٠ Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je u okviru održavanja Izborne skupštine Saveza Crnogorskih Asocijacija Evrope (SCAE), koja je održana 21.maja 2005.god. u hotelu “Topolica” u Baru, predstavila prijedlog projekta “Fond za dijasporu”, i tom prilikom su prisutnim članovima crnogorske dijaspore podijeljene brošure o ovom projektu, kao i  brošure koje se tiču mogućnosti investiranja u Crnu Goru, aktivnosti i projekata koje sprovodi Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća.

٠ Na web-site-u Centra za iseljenike postavljena je prezentacija projekta “Fond za dijasporu”, i svim Udruženjima je poslat prijedlog projekta u elektronskoj formi, kako bi dali svoje prijedloge, sugestije i primjedbe, i time doprinijeli da se projekat prilagodi njihovim interesima