Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Gea-Collegom iz Slovenije organizovala je jednodnevnu radionicu na temu CARDS Program (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization) koji predstavlja pomoć zajednice pri obnovi, razvoju i stabilizaciji. To je program tehničko – finansijske pomoći EU sa ciljem podrške državama jugozapadne Evrope u procesu stabilizacije i približavanja EU.
Osnovni cilj ove radionice je upoznavanje sa CARDS Programom (šta je program CARDS, ciljevi, mogućnosti za preduzetnike, pristup u CARDS, priprema i realizacija projekata, praktična iskustva, itd.).

U skladu sa Uredbom savjeta 2666/2000 EC, sredstva su namenjena za:

A. obnovu i povratak izbjeglica,
B. stvaranje institucionalnog i zakonodavnog okvira za uspostavljanje demokratske vladavine prava i prava manjina, civilnog stanovništva, nezavisnost medija, borbu protiv organizovanog kriminala,
C. društveni razvoj sa posebnim osvrtom na izjednačavanje razlika, uvođenje jednakosti među polovima,
D. privredne reforme,
E. bliže povezivanje među državama pristupnicama, sa državama članicama kao i sa državama kandidatima
F. promocija regionalnog, međudržavnog i međuregionalnog delovanja među državama pristupnicama i državama članicama EU.

Države pristupnice lako mogu da koriste programe u obliku investicije (kupovine opreme i građevinskog materijala). Korisnici ovog programa su državne institucije na svim nivoima, javne i mješovite institucije, institucije koje pomažu poslovnim subjektima, zadruge, društva, nevladine organizacije. Za svaki pojedinačni program raspisuje se javni oglas i vrši se izbor.
Radionici je prisustvovalo 20 predstavnika iz pojedinih državnih institucija, koji su se upoznali sa ovim Programom i mogućnostima koje on pruža i za pripremu i realizaciju projekata EU.

Predavač je bio gospodin Aleš Lipnik, iz Euro Info Centra Kopar, Slovenija.