BAS Program” – Program poslovnog konsaltinga je program kojim upravlja TAM Menadžment Grupa, u ime Evropske banke za obnovu i razvoj ( EBRD ) iz Londona.

Cilj programa

Bas program predstavlja podršku mikro, malim i srednjim preduzećima kroz pružanje poslovnih/savjetodavnih usluga sa ciljem poboljšanja njihovog kvaliteta i konkurentske sposobnosti.
Program je usmjeren i na razvoj i promociju lokalnog konsultantskog tržišta, odnosno podizanje nivoa kompetentnosti domaćih konsultanata i unapređenje kvaliteta usluga koje oni pružaju preduzećima.

Zadatak programa

»  Izrada programa prestrukturiranja preduzeća,
»  Uvođenje modernih sistema menadžmenta, marketinga i kvaliteta,
»  Uvođenje menadžment informacionih sistema,
»  Unaprijeđenje računovodstva i sistema kontrole,
»  Unaprijeđenje proizvoda/usluga,
»  Istraživanje i razvoj tržišta,
»  Uvođenje evropskih ekoloških standarda,
»  Traženje poslovnih partnera i investitora,
»  Izrada biznis planova, itd.

REALIZACIJA BAS PROGRAMA

BAS Program je počeo svoje poslovanje u Crnoj Gori početkom 2003. godine. U toku 2003/2004 g. BAS program je uspješno završio 52 projekta iz oblasti opšteg razvoja biznisa, izrade biznis plana, investicionih planova, uvođenja sisitema kvaliteta i sertifikacije, IT projekti, multimedijalne prezentacije, računovodstvo i menadžment informacionih sistema.

U cilju pružanja podrške preduzećima koja se suočavaju sa povećanom konkurencijom na domaćem tržištu od strane inostranih konkurenata, i u pristupu izvoznim tržištima, polovina BAS programa za period 2005/2006.g. je posvećena specijalnom BAS marketing programu.

U toku 2005.g. BAS program je obuhvatio 46 preduzeća, od čega se BAS marketing program implementira u 25 preduzeća.

Uključena preduzeća će biti podržana od strane domaćih konsultanata akreditovanih od strane BAS-a i iskusnih stranih konsultanata odabranim od strane TAM-a.
Baza BAS lokalnih kosultanata broji 14 konsultantskih kuća, od kojih svaka zapošljava nekoliko konsultanata, i dodatnih 17 individualaca.