logo_ce-en-quadriEvropski Parlament je 21. novembra 2013.godine usvojio Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća – COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs), sa 554 glasa za, 27 protiv i 18 uzdržanih.
Istog dana je usvojena Regulativa za program HORIZON 2020, sa 553 glasa za, 29 protiv i 22 uzdržana.

Usvajanje Regulative za COSME od strane Savjeta se očekuje 5.decembra, dok se zvanično validiranje očekuje sredinom decembra, tj. tri dana nakon objavljivanja u službenom listu.

Program COSME, sa ukupnim budžetom od 2,3 mld € za period 2014-2020, je okvirni program koji će u velikoj mjeri nastaviti aktivnosti iz tekućeg programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i bolje se usredsrijediti na finansijske instrumente i podršku malim i srednjim preduzećima kroz Enterprise Europe Network (EEN) kao i aktivnosti u oblasti turizma, unaprjeđenje uslova za poslovanje u pogledu klastera, promociju preduzetništva i podsticanje preduzetničke kulture, internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća i dr. Takođe je veoma značajno navesti i vezu između programa COSME i Horizon 2020 u smislu zajedničkih aktivnosti koje se mogu sprovoditi kombinovanjem finansijskih instrumenata na polju istraživanja i inovacija.

COSME program će obezbijediti preduzećima i gradjanima podršku u sljedećim segmentima:

 • preduzeća će imati koristi od pristupa tržištima Evropske unije i šire,
 • gradjani, koji žele da započnu sopstveni biznis, ali imaju potrebu za podrškom u početnoj i razvojnoj fazi, kao i za specifičnim uslugama,
 • institucije zemalja članica će imati podršku u elaboriranju i implementaciji efikasnih reformi politika koje se odnose na sektor MSP.

COSME program ima za cilj da unaprijedi konkurentnost i održivost MSP, hrabreći preduzetničku kulturu i promovišući rast i razvoj sektora MSP. Ovi ciljevi će se sprovoditi kroz 4 komponente:

 • pristup finansijama za MSP,
 • pristup tržištima, unutar Unije, ali i šire,
 • poslovno okruženje za biznis, i
 • promociju preduzetništva i preduzetničke kulture.
 1. Pristup finansijama – finansijski imstrumenti: približno 1,4 mld € (od ukupno 2,3 mld € COSME budžeta) će biti opredijeljeno za kredite i venture kapital, uz finansijske šeme na nacionalnim nivoima kroz direktne garancije ili ostale rizične aranžmane preko finansijskih posrednika – kao što su banke, i venture kapital fondovi – za pokrivanje kredita do 150.000 €.
 2. Pristup tržištima se odnosi na konkretnu podršku i usluge koje će obezbjedjivati Evropska Mreža Preduzetništva -Enterprise Europe Network, EEN. To se odnosi na internacionalizaciju MSP, podršku razvoju biznisa i prekogranične saradnje. Služba za podršku zaštite intelektualnih prava – IPR Helpdesk će takodje biti obezbijedjena u Evropi, Kini, kao regijama jugoistočnih azijskih nacija, i Mercosur regiji (Argentina, Brazil, Paragvaj, Urugvaj, Venecuela, i Bolivija).
 3. Unaprjedjenje poslovnog okruženja će biti postignuto kroz podršku implementacije Politika MSP na EU nivou, smanjivanju administrativnih barijera i naročito akcentovanje na razvojne MSP sektore, koji stvaraju nova radna mjesta.
 4. Promocija preduzetničkih aktivnosti će podrazumijevati razvoj preduzetničkih vještina i stavova, naročito medju mladjim preduzetnicima, mladim ljudima i ženama, ali i kroz program Razmjene preduzetnika – Erasmus for Entrepreneurs.

COSME Program očekuje da pruži podršku za 330.000 preduzeća kroz kreditne aranžmane, pomažući im da otvaraju i čuvaju na hiljade radnih mjesta, da pokreću nove proizvode, usluge i procese.

Više informacija možete naci na: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Planirano je da Crna Gora pristupi ovom Programu u januaru 2014.godine, potpisivanjem sporazuma izmedju Evropske komisije i Vlade Crne Gore, čime će se stvoriti uslovi da naše institucije učestvuju u ovom Programu od samog početka. Potencijalni korisnici COSME programa su organizacije za podršku biznisu, udruženja preduzetnika, organi lokalnih i nacionalnih vlasti, finansijski posrednici i preko njih mala i srednja preduzeća.