U skladu sa Agendom ekonomskih reformi kojom je preduzetništvo definisano kao ključni pokretač budućeg ekonomskog rasta i u skladu sa Planom rada Vlade za 2006.godinu, pripremljen je »Program podsticanja preduzetništva«.
Programom je predvidjeno objedinjavanje finansijske podrške, preko bankarskog sektora u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i Fondom za razvoj. Pomenute institucije su pripremile objedinjenu ponudu podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i fizičkim licima, s tim što će svaka institucija realizovati svoje projekte.
Osnovna namjena ovog Programa je omogućavanje malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima da, pod povoljnijim uslovima od komercijalnih, obezbijede kreditna sredstva, kako bi poslovala na stabilnim osnovama, dinamizirala rast i razvoj preduzeća, zapošljavala nove radnike i samim tim doprinijela ukupnom ekonomskom razvoju crnogorske privrede.
Prilikom finansiranja, akcenat, kojim će se voditi sve tri institucije, će biti na novom zapošljavanju, smanjenju disproporcija u regionalnom razvoju Crne Gore i dinamizaciji rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća.
Zavod za zapošljavanje će finansirati start-up mala i srednja preduzeća, preduzetnike i fizička lica, po uslovima definisanim konkursom ove institucije. Zavod za zapošljavanje će u okviru svojih aktivnosti podržati početnike u biznisu na taj način što će obezbijediti kreditnu podršku za najkvalitetnije projekte koje su ocijenili ekspertski timovi u okviru projekata »Program samozapošljavanja« i »14 kreditnih linija«, a koji nijesu dobili kreditnu podršku, kao i putem poziva za nove zainteresovane početnike koji žele da se bave biznisom.

Uslovi plasmana kreditnih sredstava:
 Kamatna stopa 3 % na godišnjem nivou.
 Grejs period je godina dana.
 Rok povraćaja sredstava je 3 godine za fizička i 2 godine za pravna lica.
 Krediti se vraćaju u polugodišnjim anuitetima
 Za vrijeme trajanja grejs perioda kamata se pripisuje glavnom dugu

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća će podržavati razvojne programe mikro, malih i srednjih preduzeća koja posluju od jedne do tri godine, sa ciljem obezbjedjenja njihovog rasta i razvoja. Takodje, nastaviće se projekat „Stvaranje kooperative“ koja predvidja kreditiranje svih pravnih lica sa statusom mikro, malog i srednjeg preduzeća, sa ciljem stvaranja robnih proizvodjača u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji sa preduzećima iz agroindustrije. Direkcija će obezbijediti i stručnu pomoć koja je, prije svega, usmjerena na unaprjedjenje biznis funkcija.

Uslovi plasmana kreditnih sredstava:
 Iznos kredita od 20.000 do 100.000.eura
 Rok otplate do 6 godina
 Godišnja kamatna stopa od 3-5 %
 Grejs period do 18 mjeseci

Program je namijenjen za kreditiranje investicionih projekata koji se odnose na:

1. Poljoprivredu
2. Stvaranje kooperativa (robnih proizvođača u primarnoj proizvodnji)
3. Proizvodnju
4. Turizam
5. Uslužne djelatnosti, izuzev trgovine
6. Finansiranje potencijalnih izvoznih preduzeća

Fond za razvoj će nastaviti sa kreditnom podrškom postojećim malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru, koja posluju najmanje 3 godine i to onima koja imaju dinamičan rast.

Uslovi plasmana kreditnih sredstava:
 Maksimalan iznos po projektu do 200.000 eura
 Kamatna stopa 5 – 7 % na godišnjem nivou.
 Grejs period je do 2 godine
 Rok otplate kredita je do 7 godina

Program predvidja i nastavak realizacije započetih projekata sa komercijalnim bankama, koje su izrazile spremnost da i dalje učestvuju u realizaciji kreditnih linija, plasmanom sopstvenih sredstava.
“Prijavna dokumentacija”
Oglas “Program podsticanja preduzetnistva”