U cilju stimulisanja kreativnosti, afirmacije preduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta, Ministarstvo ekonomije – Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Investiciono – razvojnim fondom Crne Gore AD, raspisuje Javni poziv za učešće u Programu:

PODRŠKA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA

radi pružanja finansijske i nefinansijske podrške zainteresovanim licima koja planiraju da otpočnu sopstveni biznis ili da unaprijede postojeće poslovanje.

Program je namijenjen:

-       preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja su 100% u privatnom vlasništvu i koja posluju kraće od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za učešće u Programu,

-       budućim preduzetnicima koji žele da razviju preduzetničke ideje,

-       ženama koje žele da obezbijede egzistenciju i samostalnost osnivanjem sopstvenog biznisa,

-       licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,

-       licima sa invaliditetom

USLOVI KREDITIRANJA

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sredstava Investiciono razvojnog fonda kroz direktno finansiranje.

•     Iznos kredita: do 50.000,00€

•     Kamatna stopa: 2,5% na godišnjem nivou uz proporcionalni sistem obračuna kamate

•     Rok otplate: do 12 godina (uključujući grace period)

•     Grace period: do 4 godine.

Minimalan iznos kredita za koji se moze aplicirati je 10.000,00 €.

  • Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore kamatna stopa iznosi 2,00 % na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamate.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva bez ograničenja.

IRF CG A.D. može finansirati do 75% vrijednosti ukupne investicije.

Podnosioci zahtjeva za kredit mogu sopstveno učešće u iznosu do 25,00 % vrijednosti ukupne investicije obezbijediti u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora o kreditu.

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Potencijalni korisnici kredita prijavnu dokumentaciju mogu preuzeti na arhivi  Ministarstva ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, ili na web site-u www.nasme.me i www.mek.gov.me

Potrebna dokumentacija koja se dostavlja po osnovu Javnog poziva:

Za početnike:

•     Prijavni formulari sa razradom biznis ideje,

•     Kratka biografija (ranije radno iskustvo, dosadašnja edukacija, itd)

•     Saglasnost za pristup podacima regulatornog kreditnog registra Centralne banke (RKR).

Za postojeća preduzeća koja posluju kraće od 12 mjeseci od dana podnošenja prijave:

  • Prijavni formulari sa razradom biznis ideje,
  • Potvrda o registraciji u CRPS,
  • Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti,
  • Rješenje o registraciji za PDV,
  • Karton deponovanih potpisa,
  • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana,
  • Saglasnost za pristup podacima regulatornog kreditnog registra Centralne banke (RKR)

Prijavni formulari sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na arhivu Ministarstva ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (3.sprat)  najkasnije do 13.10.2017. god. do 15h.

Telefon: 020/406 314; 406 302; 406 321; 069 / 866 570 E-mail: direkcija@nasme.me