U cilju stimulisanja kreativnosti, afirmacije preduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Investiciono – razvojnim fondom Crne Gore AD, raspisuje Javni poziv za učešće u II ciklusu Programa:

PODRŠKA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA

radi pružanja finansijske i nefinansijske podrške zainteresovanim licima koja planiraju da otpočnu sopstveni biznis ili da unaprijede postojeće poslovanje.

Program je namijenjen:
- preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja su 100% u privatnom vlasništvu i koja posluju kraće od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za učešće u Programu,
- budućim preduzetnicima koji žele da razviju preduzetničke ideje,
- ženama koje žele da obezbijede egzistenciju i samostalnost osnivanjem sopstvenog biznisa,
- licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
- licima sa invaliditetom.

USLOVI KREDITIRANJA
Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sredstava Investiciono razvojnog fonda kroz direktno finansiranje.
• Iznos kredita: do 50.000,00€
• Kamatna stopa: 2,5% na godišnjem nivou uz proporcionalni sistem obračuna kamate
• Rok otplate: do 6 godina (uključujući grace period)
• Grace period: do 1 godine.
Minimalan iznos kredita za koji se moze aplicirati je 10.000,00 €.
• Za projekte koji se realizuju u opštinama na sjeveru Crne Gore i u manje razvijenim gradovima (Cetinje, Nikšić i Ulcinj) kamatna stopa iznosi 2 % na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva bez ograničenja.
IRF CG A.D. može finansirati do 70% vrijednosti ukupne investicije.

Potencijalni korisnici kredita prijavnu dokumentaciju mogu preuzeti u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Rimski trg 46, (Bazar iza zgrade Vektre), 81000 Podgorica, ili na web site-u www.nasme.me.

Informacije se mogu dobiti radnim danima od 10 do 13 časova u prostorijama Direkcije za razvoj MSP, Rimski trg 46 (Bazar iza zgrade Vektre), 81000 Podgorica
Telefon: 020/406 314; 406 302; 406 321; 069 / 866 570 E-mail: direkcija@nasme.me