Diversifikacija EU turističke ponude i proizvoda – Održivi Transnacionalni Turistički Proizvodi 2014

Evropska komisija je preko Izvršne Agencije za MSP (EASME) objavila poziv čiji je cilj promocija diversifikacije turističke ponude, kao i poboljšanje razvoja održivog turizma u Evropi.
Tematska oblast za ovu godinu je sportski i wellness aktivni turizam.
Kandidati moraju biti iz jedne od zemalja EU ili zemalja koje učestvuju u COSME programu. Crna Gora je nedavno potpisala Ugovor sa EK za učešće u COSME programu, tako da su prijave iz Crne Gore prihvatljive.
Kandidati moraju biti predstavljeni kao članovi konzorcijuma od najmanje 5 članova, od čega najmanje 2 moraju biti mala i srednja preduzeća, i moraju biti iz najmanje 4 zemlje članice EU ili zemlje koje učestvuju u COSME programu.
Rok za elektronsku predaju je 7.oktobar 2014 u 17:00 sati.
Maksimalan budžet koji je opredijeljen po projektu iznosi 250.000 EUR.
Za više informacija, kao I za kompletnu projektnu dokumentaciju, posjetiti sljedeći link http://ec.europa.eu/easme/sustainable-tourism-products_en.htm.

MENTORING 2014

Javni poziv za realizaciju Mentoring programa sprovodi Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Biznis Start – up Centrom Bar i Biznis centrom Cetinje.

Cilj projekta
Besplatna usluga mentoringa za odabranih 18 preduzetnika/privrednih društava sa teritorije Podgorice, Bara i Cetinja u trajanju od 50 sati po klijentu, do kraja novembra 2014. godine.

Šta je mentoring?
Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima sa ciljem podržavanja nesmetanog razvoja i smanjenja broja neuspješnih preduzeća i preduzetnika. Realizacija projekta predstavlja zajednički rad mentora i preduzeća/preduzetnika u cilju prevazilaženja trenutne situacije i nalaženja najpovoljnijih riješenja za buduće poslovanje. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom preduzeća/preduzetnikom.
Projekat se sprovodi u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA.

Sadržaj mentoring usluga
• Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
• Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata i njihovoj implementaciji, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
• Savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, vladinim programima podrške razvoju biznisa, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd.;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i uspostavljanju poslovne saradnje.

Ko su mentori?
Mentor je kvalifikovana osoba koja posjeduje certifikat da je uspješno završila mentoring treninge organizovane od strane certifikovanih mentora Nacionalne agencije za regionalni razvoj Republike Srbije i JICA konsultanata iz oblasti finansijskog menadžmenta, marketinga, pisanja biznis plana, proizvodnog menadžmenta i dijagnoze preduzeća.

Poziv za iskazivanje interesovanja za pružanje konsultantskih usluga – mapiranje i analiza potencijala žena u ruralnom području

U okviru Programa prekogranične saradnje, Albanija – Crna Gora 2007-2013 Instrument za predpristupnu pomoć (IPA), komponenta II, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća implementira projekat „Podrška razvoju potencijala žena u oblasti ruralnog turizma – START W”.

Cilj projekta je doprinos jačanju prekogranične saradnje žena iz Albanije (regija Skadar) i Crne Gore (Podgorica/Bar) u cilju poboljšanja ponude iz oblasti ruralnog turizma i preduzetništva.

Projektom je predviđeno i mapiranje i analiza potencijala žena preduzetnica u ruralnom području u cilju kojeg se objavljuje ovaj Poziv za iskazivanje interesa.

Konsultant će biti odabran u skladu s metodom odabira na osnovu cijene i kvaliteta.

Detaljne informacije mogu se dobiti na e-mail: ana.sebek@nasme.me i ivana.zecevic@euroinfo.me

Ponude mogu biti dostavljene (poštom ili e-mailom) najkasnije do petka 28.marta 2014.god. do 16.00h.

Program podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori za 2014. godinu

Ministarstvo ekonomije preko Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća raspisuje Javni poziv za učešče u “Programu podsticanja razvoja klastera u Crnoj Gori do kraja 2016. godine” za 2014. godinu. Cilj  Programa je finansijska podrška za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva u 100% privatnom vlasništvu koji su dio klastera radi prevazilaženja “uskih grla” u poslovanju. Finansijska podrška je usmjerena na pokriće troškova nabavke proizvodne opreme (izuzev IT opreme i saobraćajnih sredstava), a zasnovana je na principu refundacije (povraćaja dijela troškova).

Finansijski okvir: Odobrena pomoć od strane Ministarstva ekonomije će pokrivati do 70% opravdanih troškova nabavne vrijednosti opreme bez poreza na dodatnu vrijednost – PDV, ili najviše do 10000€ po jednom aplikantu. Preostalih 30% troškova nabavke opreme pokriva aplikant, iz sopstvenih izvora. Preduzeće finansira 100% svih troškova nabavke opreme za koju konkuriše, a onda mu se nakon podnošenja dokumentacije koja dokazuje utrošak sredstava nabavke opreme odobrava finansijska pomoć (refundacija).

Strateški prioritetne djelatnosti koje su predmet sufinansiranja obuhvataju:

  • Poljoprivrednu proizvodnju i preradu
  • Drvopreradu
  • Ostale proizvodne djelatnosti (u skladu sa prijavnom dokumentacijom)

Sve dodatne informacije i stručnu pomoć možete dobiti putem telefona na brojeve: 020/482-316 i 406-306.

Innovative mobile e-government applications by SMEs

Cilj ovog poziva je obezbjedjivanje podrške inovativnim MSP, uključujući start up, u dijelu dizajna i stvaranje inovativnih aplikacija u cilju jačanja isporuke mobilnih javnih usluga. Poziv se odnosi na socijalne i ekonomske izazove, kao i očekivanja smanjenja barijera korisnika, stavljanja pritiska javnim administracijama u pružanju efikasnih, otvorenih i gradjanima usmjerenih usluga.

Iznos budžeta iznosi: 233.701.600 €. Rok za elektronsku aplikaciju je 16.decembar 2015, u 17:00 sati.

Sve dodatne informacije možete naći na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7203&lang=en&title=Innovative-mobile-e-government-applications-by-SMEs

Napomena: aplikacija za ovaj poziv biće moguća od 1. januara 2015.