Javni poziv za pružanje mentoring usluga koji sprovodi Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa biznis centrima/jedinicama lokalne samouprave, namjenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih privrednih subjekata.

Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i /ili odgovornim licem privrednog subjekta određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati).Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.

Mentoring čini skup sljedećih usluga:

 • Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
 • Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova i njihovoj implementaciji, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
 • Savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, vladinim programima podrške razvoju biznisa,  novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd.;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i uspostavljanju poslovne saradnje.

Ko su mentori?

Mentor je kvalifikovana osoba koja posjeduje certifikat da je uspješno završila mentoring treninge organizovane od strane certifikovanih mentora Razvojne agencije Srbije i JICA konsultanata iz oblasti dijagnostifikovanja preduzeća, finansijskog menadžmenta, marketinga, pisanja biznis plana, proizvodnog menadžmenta, poslovne komunikacije i razvoja ljudskih resursa.

Usluga mentoringa je besplatna za odabranih 30 korisnika sa teritorije opština: Podgorica, Cetinje, Bar, Danilovgrad, Nikšić, Bijelo Polje, Berane i Mojkovac.

Zainteresovani kandidti podnose prijave u dvije kategorije:

 • Novoosnovani privredni subjekti-ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva
 • Postojeći privredni subjekti-koji su registrovani prije aprila 2014.godine

USLOVI  JAVNOG POZIVA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju registrovana mikro, mala i srednja preduzeća, kao i preduzetnici u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br.040/11) koja:

 • imaju sjedište na teritoriji Podgorice, Bara, Cetinja, Danilovgrada, Nikšića, Bijelog Polja, Berana i Mojkovca
 • posluju 100 % u privatnom vlasništvu,
 • nijesu imala gubitke u poslednjoj godini poslovanja (za privredne subjekte koji su registrovani prije aprila 2014.godine)
 • ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije, ne organizuju igre na sreću/lutriju, ne bave se proizvodnjom duvana i alkoholnih pića.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

Za novoosnovane privredne subjekte, ne starije od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva:

 1. Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular
 2. Rješenje o registraciji iz CRPS
 3. Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha) – za 2015 i 2016.godinu

Napomena: Tačka 3. ne važi za privredne subjekte registrovane u drugoj polovini 2016.godine.

 Za privredne subjekte koji su registrovani prije aprila 2014.godine

      1.Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular

      2.Rješenje o registraciji iz CRPS

      3.Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha) – za 2015 i 2016.godinu

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća zadržava pravo da provjeri vjerodostojnost podnijete dokumentacije, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletno podnjete prijave.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

Prijavni formular se može preuzeti na web stranicama: www.nasme.me, www.mek.gov.me, ili u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i na web stranicama i u prostorijama biznis centara/jedinica lokalne samouprave. Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom sa naznakom: Prijava na Javni poziv za sprovođenje mentoring usluga u 2017.godini na sljedeće adrese:

DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

Rimski trg 46

81000 Podgorica

Tel: +382 20 406-316

Fax: +382 20 406-321

Web: www.nasme.me  e-mail: direkcija@nasme.me

Biznis Start – up Centar Bar (BSC Bar)

Bulevar Revolucije bb

Poslovni Centar Kula A, sprat V

85000 Bar

Tel: +382 30 313 712

Fax: + 382 30 313 737

Web: www.bscbar.org  e-mail: info@bscbar.org

Biznis centar Cetinje (BC Cetinje)

Nikole Lekića

81250 Cetinje

Tel: +382 41 231 452

Mob: +382 67 261 243

E-mail: biznis.centar@cetinje.me

Glavni grad Podgorica

Biro za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici

Njegoševa 13

81000 Podgorica

Tel:+382 20 226 444

Web: www.podgorica.me

E-mail: jovana.vukcevic@podgorica.me

            Vanja.rajcic@podgorica.me

Regionalni biznis centar Berane

Rudes bb

84300 Berane

Tel: +382 68 793 795

Web:www.rbcberane.me

E-mail:info@rbcberane.me

Opština Berane

IV Crnogorske Brigade

84300 Berane

Tel:+382 68 538 110

      +382 68 726 817

Web:www.berane.co.me

E-mail:ic@berane.co.me

Opština Mojkovac

Trg Ljubomira Bakoča bb

84205 Mojkovac

Tel:+382 69 325 285

Web: www.mojkovac.me

E-mail: opstinamojkovac@t-com.me

Opština Danilovgrad

Trg 9.decembar

81410 Danilovgrad

Tel:+382 20 816 126

Web:www.danilovgrad.me

E-mail:finansijedg@t-com.me

Opština Nikšić

Njegoševa 18

81400 Nikšić

Tel:+382 40 213 075

Mob:+382 67 523 566

Web: www.niksic.me

E-mail:milica.radojicic@niksic.me

Opština Bijelo Polje

Slobode bb

84000 Bijelo Polje

Tel:+382 69 359 556

Web: www.bijelopolje.co.me

E-mail: protokol@bijelopolje.co.me

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na br. +382 20 406 316, +382 20 406 321 ili putem elektronske pošte na adresu direkcija@nasme.me .

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD 05.12 DO 29.12.2017.GODINE DO 13H.