Evropska komisija je preko Izvršne Agencije za MSP (EASME) objavila poziv čiji je cilj promocija diversifikacije turističke ponude, kao i poboljšanje razvoja održivog turizma u Evropi.
Tematska oblast za ovu godinu je sportski i wellness aktivni turizam.
Kandidati moraju biti iz jedne od zemalja EU ili zemalja koje učestvuju u COSME programu. Crna Gora je nedavno potpisala Ugovor sa EK za učešće u COSME programu, tako da su prijave iz Crne Gore prihvatljive.
Kandidati moraju biti predstavljeni kao članovi konzorcijuma od najmanje 5 članova, od čega najmanje 2 moraju biti mala i srednja preduzeća, i moraju biti iz najmanje 4 zemlje članice EU ili zemlje koje učestvuju u COSME programu.
Rok za elektronsku predaju je 7.oktobar 2014 u 17:00 sati.
Maksimalan budžet koji je opredijeljen po projektu iznosi 250.000 EUR.
Za više informacija, kao I za kompletnu projektnu dokumentaciju, posjetiti sljedeći link http://ec.europa.eu/easme/sustainable-tourism-products_en.htm.