JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MENTORING USLUGA U 2017.GODINI

Javni poziv za pružanje mentoring usluga koji sprovodi Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa biznis centrima/jedinicama lokalne samouprave, namjenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih privrednih subjekata.

Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA).Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i /ili odgovornim licem privrednog subjekta određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati).Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.

Mentoring čini skup sljedećih usluga:

 • Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
 • Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova i njihovoj implementaciji, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
 • Savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, vladinim programima podrške razvoju biznisa,  novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd.;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i uspostavljanju poslovne saradnje.

Ko su mentori?

Mentor je kvalifikovana osoba koja posjeduje certifikat da je uspješno završila mentoring treninge organizovane od strane certifikovanih mentora Razvojne agencije Srbije i JICA konsultanata iz oblasti dijagnostifikovanja preduzeća, finansijskog menadžmenta, marketinga, pisanja biznis plana, proizvodnog menadžmenta, poslovne komunikacije i razvoja ljudskih resursa.

Usluga mentoringa je besplatna za odabranih 30 korisnika sa teritorije opština: Podgorica, Cetinje, Bar, Danilovgrad, Nikšić, Bijelo Polje, Berane i Mojkovac.

Zainteresovani kandidti podnose prijave u dvije kategorije:

 • Novoosnovani privredni subjekti-ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva
 • Postojeći privredni subjekti-koji su registrovani prije aprila 2014.godine

USLOVI  JAVNOG POZIVA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju registrovana mikro, mala i srednja preduzeća, kao i preduzetnici u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br.040/11) koja:

 • imaju sjedište na teritoriji Podgorice, Bara, Cetinja, Danilovgrada, Nikšića, Bijelog Polja, Berana i Mojkovca
 • posluju 100 % u privatnom vlasništvu,
 • nijesu imala gubitke u poslednjoj godini poslovanja (za privredne subjekte koji su registrovani prije aprila 2014.godine)
 • ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije, ne organizuju igre na sreću/lutriju, ne bave se proizvodnjom duvana i alkoholnih pića.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

Za novoosnovane privredne subjekte, ne starije od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva:

 1. Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular
 2. Rješenje o registraciji iz CRPS
 3. Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha) – za 2015 i 2016.godinu

Napomena: Tačka 3. ne važi za privredne subjekte registrovane u drugoj polovini 2016.godine.

 Za privredne subjekte koji su registrovani prije aprila 2014.godine

      1.Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular

      2.Rješenje o registraciji iz CRPS

      3.Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha) – za 2015 i 2016.godinu

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća zadržava pravo da provjeri vjerodostojnost podnijete dokumentacije, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletno podnjete prijave.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

Prijavni formular se može preuzeti na web stranicama: www.nasme.me, www.mek.gov.me, ili u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, kao i na web stranicama i u prostorijama biznis centara/jedinica lokalne samouprave. Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom sa naznakom: Prijava na Javni poziv za sprovođenje mentoring usluga u 2017.godini na sljedeće adrese:

DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

Rimski trg 46

81000 Podgorica

Tel: +382 20 406-316

Fax: +382 20 406-321

Web: www.nasme.me  e-mail: direkcija@nasme.me

Biznis Start – up Centar Bar (BSC Bar)

Bulevar Revolucije bb

Poslovni Centar Kula A, sprat V

85000 Bar

Tel: +382 30 313 712

Fax: + 382 30 313 737

Web: www.bscbar.org  e-mail: info@bscbar.org

Biznis centar Cetinje (BC Cetinje)

Nikole Lekića

81250 Cetinje

Tel: +382 41 231 452

Mob: +382 67 261 243

E-mail: biznis.centar@cetinje.me

Glavni grad Podgorica

Biro za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici

Njegoševa 13

81000 Podgorica

Tel:+382 20 226 444

Web: www.podgorica.me

E-mail: jovana.vukcevic@podgorica.me

            Vanja.rajcic@podgorica.me

Regionalni biznis centar Berane

Rudes bb

84300 Berane

Tel: +382 68 793 795

Web:www.rbcberane.me

E-mail:info@rbcberane.me

Opština Berane

IV Crnogorske Brigade

84300 Berane

Tel:+382 68 538 110

      +382 68 726 817

Web:www.berane.co.me

E-mail:ic@berane.co.me

Opština Mojkovac

Trg Ljubomira Bakoča bb

84205 Mojkovac

Tel:+382 69 325 285

Web: www.mojkovac.me

E-mail: opstinamojkovac@t-com.me

Opština Danilovgrad

Trg 9.decembar

81410 Danilovgrad

Tel:+382 20 816 126

Web:www.danilovgrad.me

E-mail:finansijedg@t-com.me

Opština Nikšić

Njegoševa 18

81400 Nikšić

Tel:+382 40 213 075

Mob:+382 67 523 566

Web: www.niksic.me

E-mail:milica.radojicic@niksic.me

Opština Bijelo Polje

Slobode bb

84000 Bijelo Polje

Tel:+382 69 359 556

Web: www.bijelopolje.co.me

E-mail: protokol@bijelopolje.co.me

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na br. +382 20 406 316, +382 20 406 321 ili putem elektronske pošte na adresu direkcija@nasme.me .

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD 05.12 DO 29.12.2017.GODINE DO 13H.

PODRŠKA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA

U cilju stimulisanja kreativnosti, afirmacije preduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta, Ministarstvo ekonomije – Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Investiciono – razvojnim fondom Crne Gore AD, raspisuje Javni poziv za učešće u Programu:

PODRŠKA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA

radi pružanja finansijske i nefinansijske podrške zainteresovanim licima koja planiraju da otpočnu sopstveni biznis ili da unaprijede postojeće poslovanje.

Program je namijenjen:

-       preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja su 100% u privatnom vlasništvu i koja posluju kraće od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za učešće u Programu,

-       budućim preduzetnicima koji žele da razviju preduzetničke ideje,

-       ženama koje žele da obezbijede egzistenciju i samostalnost osnivanjem sopstvenog biznisa,

-       licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,

-       licima sa invaliditetom

USLOVI KREDITIRANJA

Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sredstava Investiciono razvojnog fonda kroz direktno finansiranje.

•     Iznos kredita: do 50.000,00€

•     Kamatna stopa: 2,5% na godišnjem nivou uz proporcionalni sistem obračuna kamate

•     Rok otplate: do 12 godina (uključujući grace period)

•     Grace period: do 4 godine.

Minimalan iznos kredita za koji se moze aplicirati je 10.000,00 €.

 • Za subjekte koji projekte realizuju u opštinama sjevernog regiona i u opštinama koje su ispod prosjeka razvijenosti na nivou Crne Gore kamatna stopa iznosi 2,00 % na godišnjem nivou uz proporcionalan način obračuna kamate.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva bez ograničenja.

IRF CG A.D. može finansirati do 75% vrijednosti ukupne investicije.

Podnosioci zahtjeva za kredit mogu sopstveno učešće u iznosu do 25,00 % vrijednosti ukupne investicije obezbijediti u roku od godinu dana od dana zaključenja ugovora o kreditu.

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Potencijalni korisnici kredita prijavnu dokumentaciju mogu preuzeti na arhivi  Ministarstva ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, ili na web site-u www.nasme.me i www.mek.gov.me

Potrebna dokumentacija koja se dostavlja po osnovu Javnog poziva:

Za početnike:

•     Prijavni formulari sa razradom biznis ideje,

•     Kratka biografija (ranije radno iskustvo, dosadašnja edukacija, itd)

•     Saglasnost za pristup podacima regulatornog kreditnog registra Centralne banke (RKR).

Za postojeća preduzeća koja posluju kraće od 12 mjeseci od dana podnošenja prijave:

 • Prijavni formulari sa razradom biznis ideje,
 • Potvrda o registraciji u CRPS,
 • Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti,
 • Rješenje o registraciji za PDV,
 • Karton deponovanih potpisa,
 • Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana,
 • Saglasnost za pristup podacima regulatornog kreditnog registra Centralne banke (RKR)

Prijavni formulari sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na arhivu Ministarstva ekonomije, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (3.sprat)  najkasnije do 13.10.2017. god. do 15h.

Telefon: 020/406 314; 406 302; 406 321; 069 / 866 570 E-mail: direkcija@nasme.me

PODRŠKA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA

U cilju stimulisanja kreativnosti, afirmacije preduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Investiciono – razvojnim fondom Crne Gore AD, raspisuje Javni poziv za učešće u II ciklusu Programa:

PODRŠKA RAZVOJU PREDUZETNIŠTVA

radi pružanja finansijske i nefinansijske podrške zainteresovanim licima koja planiraju da otpočnu sopstveni biznis ili da unaprijede postojeće poslovanje.

Program je namijenjen:
- preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima koja su 100% u privatnom vlasništvu i koja posluju kraće od 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za učešće u Programu,
- budućim preduzetnicima koji žele da razviju preduzetničke ideje,
- ženama koje žele da obezbijede egzistenciju i samostalnost osnivanjem sopstvenog biznisa,
- licima koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje,
- licima sa invaliditetom.

USLOVI KREDITIRANJA
Krediti koji se odobravaju po ovoj kreditnoj liniji, biće finansirani iz sredstava Investiciono razvojnog fonda kroz direktno finansiranje.
• Iznos kredita: do 50.000,00€
• Kamatna stopa: 2,5% na godišnjem nivou uz proporcionalni sistem obračuna kamate
• Rok otplate: do 6 godina (uključujući grace period)
• Grace period: do 1 godine.
Minimalan iznos kredita za koji se moze aplicirati je 10.000,00 €.
• Za projekte koji se realizuju u opštinama na sjeveru Crne Gore i u manje razvijenim gradovima (Cetinje, Nikšić i Ulcinj) kamatna stopa iznosi 2 % na godišnjem nivou uz proporcionalan sistem obračuna kamate.

Krediti su namijenjeni za ulaganja u osnovna i obrtna sredstva bez ograničenja.
IRF CG A.D. može finansirati do 70% vrijednosti ukupne investicije.

Potencijalni korisnici kredita prijavnu dokumentaciju mogu preuzeti u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Rimski trg 46, (Bazar iza zgrade Vektre), 81000 Podgorica, ili na web site-u www.nasme.me.

Informacije se mogu dobiti radnim danima od 10 do 13 časova u prostorijama Direkcije za razvoj MSP, Rimski trg 46 (Bazar iza zgrade Vektre), 81000 Podgorica
Telefon: 020/406 314; 406 302; 406 321; 069 / 866 570 E-mail: direkcija@nasme.me

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru grant šeme “Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije”

Na sajtu Ministarstva finansija – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), objavljen je Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru grant šeme “Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije” u okviru Mjere 2.2 „Podrška unapređenju inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja, istraživanja i privrede“, a koji se implementira u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa 2012-2013, IPA IV.

Broj objave: EuropeAid/136938/ID/ACT/M

U pitanju su grantovi za primijenjene i razvojne projekte koji imaju za cilj transfer znanja između naucnoistraživačkih ustanova i privrednog sektora. Nosioci granta mogu da budu:

• Naučnoistraživačke institucije;
• Mikro, mala i srednja preduzeća;
• Visokoobrazovne institucije;
• Nevladine organizacije;
• Socijalni partneri: unija poslodavaca, udruženja zaposlenih i sindikati;
• Centri izvrsnosti i Naučno tehnološki parkovi.

U narednom periodu planirane su informativne sesije za potencijalne korisnike granta. Tačan termin održavanja pomenutih sesija biće naknadno objavljen na sajtu Ministarstva nauke.
Detaljne informacija o načinu i uslovima apliciranja kao i ostala prateća dokumenta, nalaze se u Vodiču za aplikante dostupnom na sledećem linku:
http://www.mf.gov.me/rubrike/CFCU_tenderi/Tenderi/Otvoreni/148766/Poziv-za-dostavljanje-predloga-projekata-u-okviru-grant-seme.html .

Besplatan program podrške za mala i srednja preduzeća

u organizaciji

Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore i
Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA)

Malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori na raspolaganju je besplatan program mentorstva koji sprovodi Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA.

Rok za prijavu svih zaintersovanih preduzeća  je 04.06.2015. 

Ovaj program je u 2014. godini već sproveden u Crnoj Gori, a firme koje su koristile mentoring ocjenile su program kao veoma korisnim za unaprijeđenje svog poslovanja. Zahvaljujući ovoj usluzi firme ostvaruju u prosjeku 10% povećanja prodaje, profita i broja zaposlenih.  

Mentori su sertifikovani od strane Japanske agencije za međ­unarodnu saradnju. Pored toga što imaju profesionalno iskustvo u oblasti malih i srednjih preduzeća, mentori su praktično i teorijski obučeni u pružanju mentorskih usluga, uz podršku alata i znanja eksperata iz Japana. Mentoring usluga se pruža kroz mentorski proces, tokom najmanje 50 sati podrške mentora za korisnika, što se sastoji od oko 10 posjeta.

Prijava za besplatan mentoring program  je jednostavna i sastoji se iz 3 koraka:

 1. Potrebno je preuzeti i popuniti obrazac prijave  sa sajta www.nasme.me
 2. Prikupiti dokumentaciju (do 2 dokumenta)
 3. Poslati prijavu i dokumenta poštom  ili dostaviti lično u Direkciju

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju registrovana mikro i mala preduzeća, kao i preduzetnici, koja:

• imaju sjedište na teritoriji Podgorice, Bara, Budve, Cetinja, Nikšica i Bijelog Polja

• posluju 100 % u privatnom vlasništvu,

• posluju najmanje 2 godine,

• nijesu imala gubitke u poslovanju u posljednje dvije godine,

• ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije, ne organizuju igre na sreću/lutriju, ne bave se proizvodnjom duvana i alkoholnih pića.

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na br. +382 20 406 316, +382 20 406 321 ili putem elektronske pošte na adresu direkcija@nasme.me, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Rimski trg 46, 81000 Podgorica.