U decembru mjesecu, tačnije 12. decembra u saradnji sa Crnogorskom komercijalnom bankom, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je u saradnji sa Crnogorskom komercijalnom bankom raspisala novu kreditnu liniju u okviru projekta “Povećanje konkurentske sposobnosti domaćih preduzeća”, za crnogorske kompanije koje se bave proizvodnjom namještaja. Tim povodom je u prostorijama Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovana press konferencija na kojoj su govorili direktor direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Zoran Vukčević i Savjetnik za komunikaciju u Direkciji Dragana Bjelobrković.

Pravo da se prijave za ovu kreditnu liniju imaju kompanije koje se bave drvopreradivačkom djelatnošću najmanje dvije godine i u tom periodu su redovno izmirivale sve poreze i pozitivno poslovale. Cilj ove kreditne linije je povećanje konkurentske sposobnosti domaćih proizvodjača, proširenje proizvodnih kapaciteta, asortimana, otvaranje novih radnih mjesta, bolje i veće korišćenje domaćih resursa. Sve stručne procjene u sektoru drvoprerade su pokazale da ona može u bliskoj budućnosti ostvariti godišnji prihod do 500 mil eura. Imajući u vidu da je 54% ukupne teritorije Crne Gore pod šumom, drvoprerada predstavlja značajan resurs za ukupan potencijal. Takodje, u sektoru drvoprerade može biti zaposleno do deset hiljada radnika, što bi značajno smanjilo nezaposlenost.
Kreditna linija je otvorena do 3. februara 2006. godine, kredit može biti iskorišćen samo za razvoj preduzeća, a biće obezbijeđen i njegov monitoring. Rok vraćanja je četiri godine, kamata je 7% na godišnjem nivou, grejs period je 6 – 12 mjeseci.
Crnogorska komercijalna banka donosi konačnu odluku za dodjelu kredita i preuzmima rizik njegovog vraćanja. Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća će raditi kompletnu logistiku za preduzeća i obezbijediće sve neophodne informacija o pripremi biznis planova, tehnologiji i organizaciji. Radićemo analizu biznis planova i preporučiti banci ona preduzeća koja zasluže da im bude odobren kredit.