Osnivanje

Vlada Republike Crne Gore, na sjednici održanoj 01. decembra 2000.godine, donijela je Uredbu o dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave kojom se predviđa osnivanje Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća (“Sluzbeni list RCG” broj 59/00 ). Na sjednici odrzanoj 29.07.2004. godine, postupajući na osnovu clana 94 tacka 6 Ustava Republike Crne Gore, a u vezi sa članom 24 Zakona o državnoj upravi (“Službeni list RCG”, broj 38/03), Vlada Republike Crne Gore donijela je Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave (“Službeni list RCG” broj 54/04). Predmetnom Uredbom, Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća preimenovana je u Direkciju za razvoj malih i srednjih preduzeća. Shodno članu 44 ove Uredbe, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća vrši poslove koji se odnose na:

  • definisanje strategije razvoja malih i srednjih preduzeća;
  • pripremanje i realizaciju programa i projekata za razvoj malih i srednjih preduzeća;
  • koordinaciji programa, mjera i aktivnosti koja se odnose na razvoj malih i srednjih preduzeća;
  • praćenje realizacije programa finansijske podrške za razvoj malih i srednjih preduzeća;
  • istraživanje uticaja zakonskih i drugih akata na razvoj malih i srednjih preduzeća;
  • pripremanje programa za edukaciju preduzetnika;
  • izradu projekata i staranje o organizovanju regionalnih i lokalnih centara za podršku razvoja MSP;
  • predlaganje i obezbjeđivanje realizacije specijalnih programa za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća;
  • kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.