IMG_2996Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Ministarstvo održivog razvoja i turizma – Odjeljenje za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj, su u sklopu Nedjelje održivog razvoja, organizovali okrugli sto na temu „Strategija razvoja ženskog preduzetništva 2015-2020.god“.

Direkcija je raspisala  Javnu raspravu o Nacrtu strategije koja je otvorena do 11.06, a  čiji je cilj da omogući uključivanje stručne i šire javnosti u njegovo razmatranje, kako bi dali svoj doprinos donošenju što kvalitetnijeg strateškog dokumenta. Ovo je bila prilika da se dokument predstavi.

Događaj su otvorili direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Aleksandar Pavićević, i rukovodilac odjeljenja za podršku Nacionalnom savjetu za održivi razvoj u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Jelena Knežević.

Direktor Direkcije Aleksandar Pavićević, naveo je da je 2011. u Crnoj Gori bilo svega 9,6 odsto preduzeća u vlasništvu žena ukazuje na to da je žensko preduzetništvo oblast kojoj treba posvetiti posebnu pažnju

Strategija bi, prema njegovim riječima, trebalo da doprinese boljem razumijevanju ženskog preduzetništva, što bi trebalo da doprinese stvaranju nove vrijednosti i povoljnog poslovnog ambijenta za uključivanje žena u preduzetništvo.

„Sve relevantne institucije koje se bave podrškom preduzetništvu treba da budu usmjerene na prevazilaženje preduzetničkog pesimizma koji je nastao kao posljedica globalne ekonomske krize“, naveo je Pavićević.

Izradom Stretgije ženskog preduzetništva, teži se kreiranju neophodnih preduslova i osnova, na kojima će žene moći da iskažu ravnopravno svoje preduzetničke potencijale i unaprijede svoj položaj u društvu po svim osnovama.

Cilj Strategije razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori je podsticanje bržeg i lakšeg ekonomskog osnaživanja žena, kroz stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta i pružanje podrške razvoju njihovih preduzetničkih potencijala,  što će ujedno doprinijeti razvoju postojećih i otvaranju novih preduzeća, kreiranju novih radnih mjesta i rastu zaposlenosti, a time i ukupnom razvoju sektora MSP i preduzetništva.

Predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma, Jelena Knežević, smatra da je okrugli sto o Nacrtu strategije razvoja ženskog preduzetništa značajan jer, između ostalog, podstiče žensku kreativnost, što bi trebalo da doprinese povećanju zaposlenosti kroz otvaranje novih preduzeća, odnosno inkluzivnom i održivijem ekonomskom rastu

Takođe, Pavićević je naglasio da razvijajući svoje kompanije, žene će postati značajniji akteri u nacionalnoj privredi, a ekonomija zemlje će izvući dobit iz smanjenog siromaštva, većeg stepena zaposlenosti i privrednog rasta.

Za Strategiju ženskog preduzetništva, prema Programu rada Vlade Crne Gore za 2014.godinu, zadužena je Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća koja će istu pripremiti u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Crne Gore i uz podršku GTF – Regionalne kancelarije za jednakost polova iz Zagreba.

Uz prikaz aktuelnog stanja u Crnoj Gori koje je predstavila savjetnica u Direkciji Ana Šebek, na okruglom stolu je ocijenjeno da će poseban doprinos u kreiranju buduće strategije imati iskustvo Hrvatske, kao zemlje koja je prva u regionu definisala nacionalnu politiku, utvrdila dugoročni i srednjeročni cilj, kao i strateški smjer djelovanja države po ovoj oblasti.

Konsultant na izradi Strategije, g-dja Slavica Singer predstavila je proces kreiranja hrvatskog strateškog dokumenta vezanog za žensko preduzetništvo, aktuelno stanje, kao i podršku od države i dostupnost EU fondova.

U nastavku rada, u okviru panela „Umrežavanje – jedan od instrumenata uspjeha (iskustva i potrebe)“, uslijedila su izlaganja predstavnika Unije poslodavaca Crne Gore, Privredne komore Crne Gore, Asocijacije poslovnih žena Crne Gore i Udruženja preduzetnica Crne Gore. Uz navedeno, posebnu pažnju učesnika okruglog stola pobudilo je predstavljanje aktuelnih EU projekata u Crnoj Gori „Start W“ i „Žensko preduzetništvo – motor za stvaranje radnih mjesta“, kao i projekata koje su u prethodnom periodu, s velikim uspjehom, realizovali UNDP i Regionalna razvojna agencija Bjelasica, Komovi i Prokletije.

Iz Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća najavljeno je da će događaji poput današnjeg biti organizovani i u narodnom periodu, a sve u cilju da se otvorenom diskusijom i partnerskim odnosnom javnog, privatnog i civilnog sektora pruži doprinos kreiranju buduće Strategije ženskog preduzetništva koja treba da doprinese stvaranju stimulativnog poslovnog ambijenta koji je povoljan za dalji razvoj ženskog preduzetništva i ekonomsko osnaživanje žena u Crnoj Gori.