Direkcija za razvoj MSP , kao koordinator Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje u saradnji sa ostalim članovima partnerstva, organizovala je radionicu na temu:Jačanje uloge Nacionalnog partnerstva za preduzetničko učenje. Radionica je održana 08.05.2015.god u prostorijama Centra za stručno obrazovanje, Rimski trg 46, Podgorica.
Tokom izrade same Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019.god jačanje uloge partnerstva i njegova prepoznatljivost na nacionalnom nivou, kao i rješavanje njegovog formalno pravnog statusa prepoznati su kao jedan od prioritetnih ciljeva same strategije.
G-đa Elin McCallum, koja je angažovana od strane ETF-a kao ekspertska podrška predstavila je dva modela usješnog funkcionisanja Partnerstva u Evropi-Danski i Velški model, kako bi prisutni vidjeli kako su osnovani i kako funkcionišu partnerstva u ove dvije zemlje, i koji su to elementi koji bi mogli biti primjenjeni tokom kreiranja uspješnog modela funkcionisanja partnerstva u Crnoj Gori. U okviru izrade ovog dokumenta predviđena je studijska posjeta Velsu, kako bi se vidio primjer najbolje prakse partnerstva koje uspješno funkcioniše i kako bi se njihov model primjenio na Crnu Goru .
Tokom radionice svi prisutni su iznjeli svoje viđenje buduće visije partnerstva i koraka koje treba sprovesti u narednom periodu kako bi se osiguralo njegovo efikasno funkcionisanje Na kraju radionice prisutni su se složili sa narednim koracima koje treba preduzeti na polju jačanja uloge partnerstva:
-Kreirati novi model na osnovu iskustava sa studijske posjete i radne verzije dokumenta koja će biti proslijeđena od strane experta.
-Organzovati okrugli sto za ključne stakeholdere i donosioce odluka na kome će se predstaviti uloga i aktivnosti partnerstva i potreba za rješavanjem njegovog formalno- pravnog statusa kako bi postalo efikasno tjelo koje se bavi promocijom preduzetničkog učenja na nacionalnom nivou.