Koordinativni sastanci Višekorisničke IPA-e imaju za cilj prezentaciju projekata u okviru višekorisničkog programa kao i razmjenu iskustava zemalja Zapadnog Balkana.
Delegaciju Crne Gore na ovom sastanku su sačinjavali predstavnici Sekretarijata za evropske integracije, Ministarstva finansija, Ministarstva prosvjete i nauke, i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Crna Gora, kao zemlja sa statusom potencijalnog kandidata za članstvo u Evropsku uniju, ima pravo na korišćenje prve dvije komponente IPA:
1. Prva komponenta IPA programa (Pomoć tranziciji i jačanje institucija) se dijeli na nacionalni i višekorisnički program IPA – Multibeneficiary IPA, i
2. Druga komponenta namijenjena je jačanju prekogranične i regionalne saradnje.

Na koordinativnom sastanku održanom 15. i 16. januara 2009. godine u Briselu predstavljen je i razmatran IPA Višekorisnički Program 2, sa preliminarnim projektnim idejama. Prezentovani su sljedeći projekti:
- Podrška civilnom društvu-partnerstva izmedu: 1. Socio-ekonomskih partnera, 2.manjina/ugroženih grupa i 3.organizacija u oblasti kulture (10-15 mil €),
- Obezbjeđivanje usklađivanja od strana Evropske komisije i EBRD (10 mil €, dok će EBRD dodatno obezbijediti po 40 mil € za tri godine),
- Finansiranje programa za energetsku efikasnost i za obnovljive izvore energije (EIB i KfW- 30 mil €)
- Učestvovanje Evropske komisije u Evropskom fondu za Jugoistočnu Evropu (10 mil €),
- Erasmus mundus-spoljna podrška (12 mil €),
- Razvoj operativnih kapaciteta za informaticione sisteme poreza i carina (500.000 €),
- Regionalne vježbe za razvoj administrativnih kapaciteta za poreze i carine (1,45 mil €),
- Regionalna inicijativa o konkurentnosti –održiva konkurentnost kroz razvoj ljudskog kapitala, regionalne klastere i sektorske reforme (sa prijedlogom saradnje sa Regionalni Savjetom za Saradnju i privatnim sektorom – 3,8 mil €),
- Regionalni centar za preduzetničko učenje (1,7 mil €-Zagreb),
- Regionalni razvoj trgovine i investicija na zapadnom Balkanu (CEFTA 500.000 €),
- Statistika (5,4 mil €),
- Erasmus Mundus-podrška za Zapadni Balkan i Tursku (8 mil €),
- Zaštita svjedoka u okviru borbe protiv ozbiljnog kriminala (4 mil €),
- Program mladi u akciji za Zapadni Balkan (1,5 mil €) i
- Tempus program za Zapadni Balkan (20,1 mil €).

Drugi dio sastanaka je bio posvećen ekonomskoj finansijskoj krizi gdje su predstavnici ECB-a, EIB-a, KfW-a i OECD-a diskutovali o raspoloživosti IPA sredstava da se izađe u susret izazovima rješavanju krize.
Paket odgovora krizi 2009 zasniva se na Evropskom Ekonomskom Planu oporavka koji je Komisija usvojila 26.novembra, u kojem se obećava dalja ekonomska i socijalna pomoć zemljama kandidata i zemljama Zapadnog Balkana u zajedničkom interesu i EU i regiona. U tu svrhu, Komisija će izdvojiti 120 mil €, prenoseći sredstva od 500 mil € od Međunarodnih Finansijskih Institucija.

Treći dio sastanaka je bio posvećen sljedećim temama: monitoring, obezbjeđivanje podrške civilnom društvu i nuklearna bezbjednost.

Zaključci:

• Zemlja domaćin za sljedeći koordinativni sastanak Višekorisničke IPA je Hrvatska (jun 2009), dok će Makedonija imati tu ulogu u oktobru 2009 godine
• Rok za predaju projektnih aplikacija je I nedjelja maja 2010. U junu će se razmatrati projektne ideje, a do III nedjelje oktobra ponovno pregledati.