U skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja Javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12), Ministarstvo ekonomije-Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Ministarstvo prosvjete, pokreću

JAVNU RASPRAVU

O NACRTU »STRATEGIJE ZA CJELOŽIVOTNO PREDUZETNIČKO UČENJE 2015-2019« 

Cilj Javne rasprave je da omogući uključivanje stručne i šire javnosti u aspekte preduzetničkog učenja na svim nivoima obrazovanja i svojim prijedlozima, komentarima i sugestijama doprinesu razvoju svijesti o značaju preduzetničkog učenja za cjelokupan društveno- ekonomski razvoj.

PROGRAM RASPRAVE:

1. Javna rasprava će trajati 40 dana od dana objavljivanja Javnog poziva sa Programom javne rasprave u dnevnom listu „Pobjeda“, na internet stranici Ministarstva ekonomije-Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća www.nasme.me, Ministarstva prosvjete www.mps.gov.me i na portalu e-Uprave www.euprava.me, odnosno do 30.novembra 2014. godine.

2.Kako bi se omogućio optimalan uvid i davanje prijedloga, komentara i sugestija, Nacrt »Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019« će biti dostupan tokom cijelog trajanja Javne raspave u Ministarstvu ekonomije-Direkciji za razvoj malih i srednjih preduzeća. Prijedlozi i sugestije na Nacrt dokumenta mogu se dostaviti na e-mail: andjela.pusonjic@euroinfo.me, natasa.batricevic@nasme.me  ili pisanim putem na arhivu Ministarstva ekonomije-Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća, Rimski trg 46, IV sprat, 81000 Podgorica.

3. U procesu Javne rasprave biće organizovan  Okrugli sto u:

- Podgorici, 29. oktobra 2014. godine, od 09.30-13.30h, Hotel Podgorica, Svetlane Kane Radević 1

4. Pozivaju se građani, stručne i naučne domaće i međunarodne institucije, državni organi, poslovne asocijacije, mala i srednja preduzeća, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije da se uključe u Javnu raspravu i daju svoje prijedloge, komentare i sugestije na tekst Nacrta »Strategije za cjeloživotno preduzetničko učenje 2015-2019«.