U cilju stimulisanja kreativnosti, afirmacije preduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je tokom 2015 godine u saradnji sa Investiciono-razvojnim fondom započela sprovođenje aktivnosti u okviru Programa “Podrška razvoju preduzetništva” radi pružanja nefinansijske podrške zainteresovanim licima koja planiraju da otpočnu sopstveni biznis i preduzećima starim do godinu dana da unaprijede postojeće poslovanje.

U 2015.god. primljeno je ukupno 76 prijavnih formulara, i to: okviru prvog javnog poziva primljeno je 18, a u okviru drugog Javnog poziva primljeno je 58. Do jula 2016.godine, odobreno je ukupno 14 zahtjeva ukupne vrijednosti 526.702,52 €, čime je planirano zapošljavanje 42 nova radnika.

 Od ukupnog broja primljenih prijava, 60 prijava nije ispunilo uslove za ulazak u dalju procedure, od čega 16 prijava gdje su kandidati samostalno odustali za dalju realizaciju.