Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je kroz projekat Evropska mreža preduzetništva (Enterprise Europe Network), i u saradnji sa Ministarstvom ekonomije u četvrtak, 12.05.2011.godine organizovala Info dan o EKO-inovacijama.

Cilj info dana je bio da crnogorska preduzeća i institucije dobiju informacije o uslovima i načinu konkurisanja, kao i savjete za pripremu kvalitetnih aplikacija za učešće u javnom pozivu CIP – Eko inovacija. Takođe, predstavila su se i preduzeća/projekti koja su već dobila sredstva iz ranijih poziva.

Pomoćnik direktora, Marija Iličković je predstavila javni poziv koji je Evropska komisija otvorila 28. aprila za finansiranje EKO-inovativnih projekata u okviru Programa konkurentnosti i inovacija (Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP). Ona je podsjetila da je Crna Gora odnosno Ministrarstvo ekonomije krajem 2008. potpisala bilateralni sporazum sa Evropskom komisijom o učestvovanju u CIP – EIP programu (Program za preduzetništvo i inovacije – to je jedan od tri specifična programa CIP-a), što joj omogućava da koristi njegove programe, za što plaća godišnju participaciju Generalnom budžetu Evropske Unije.
Iličković je naglasila brojne koristi učestvovanja u EIP programu. Neke od njih su podsticaj i promocija:

• prekogranične saradnje
• saradnja poslovne zajednice (preduzetnika, MSP) sa lokalnim institucijama, biznis asocijacijama, naučnim i istraživačkim institucijama
• EU dodata vrijednost, koja je jedan od važnih kriterijuma prilikom evaluacije projektnih prijedloga

Takođe, u okviru EIP-a, Direkcija je prije mjesec dana promovisala našim finansijskim institucijama CIP finansijske instrumente, koje Evropska komisija sprovodi preko Evropskog Investicionog Fonda. Ti instrumenti pokrivaju različite potrebe malih i srednjih preduzeća, a koji obuhvataju garancije, rizični kapital i sl. Stoga, očekuje se da će neke of tih finansijskih institucija ubrzo postati nacionalni finansijski posrednik, i da će sprovoditi i taj program podrške MSP u Crnoj Gori.

Koordinator Evropskog Informativnog i Informativnog Centra Montenegro (EIICM –EEN), Ljiljana Belada je predstavila ciljeve i strukturu CIP programa, sa posebnim naglaskom na mehanizme EIP programa. Predstavila je i EIICM, koji je upravo jedan od projekata finansiran iz EIP programa.
Belada je dala pregled prošlogodišnjih aplikacija i prihvaćenih projekata u okviru poziva za eko-inovacije 2010, kao i informacije o učesnicima, MSP i zastupljenim sektorima.
Belada je takođe istakla glavne informacije o aktuelnom pozivu:

• Poziv je otvoren za sve pravne osobe iz EU i Crne Gore, ali ostale zemlje koje su potpisale memorandum o razumijevanju za navedeni program
• Prioritet imaju mala i srednja preduzeća, a dobrodošli su i konzorcijumi
• Ukupna sredstva za ovu godinu iznose: cca. 35 miliona €
• Projekti mogu trajati do maksimalno 36 mjeseci
• Postotak sufinansiranja (% od ukupnih prihvatljivih troškova): max 50%
• Vrste aktivnosti koje će se podržati su: reciklaža, građevinarstvo, proizvodnja hrane i pića, zelenije poslovanje (inovativni pristup ekološkim sastavima upravljanja ili povećana eko-učinkovitost), voda (smanjenje potrošnje u proizvodnim procesima, i sl.)
• krajnji rok za prijavu (isključivo elektronskim putem) je: 8. septembar 2011. do 17 sati!

Nezavisni konsultant Anton Florijan Barišić je objasnio korake u planiranju, pripremi i samoj aplikaciji projekta. Takođe je dao sugestije vezane za traženje i uspostavljanje partnerstva, kao i način saradnje sa partnerima. Istakao je najvažnije vještine potrebne samoj organizaciji /instituciji/ preduzeću prilikom pripreme i apliciranja vrlo izazovnih i zahtjevnih EU projekata.
S obzirom na bogato iskustvo u pisanju ovih i sličnih projekata, ali imajući iskustvo i u ocjenjivanju istih, Barišić je naglasio tretman aplikanata, uslove i kriterijume evaluacije, moguće slabosti i ključne dokumente potrebne za prijavu projekta.

Više informacije o samom pozivu je dostupno na:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/

Ukoliko institucija/organizacija/preduzeće ima ideju, nacrt projekta, a nije sigurno da on zadovoljava kriterijume predviđene za podršku u okviru ovog poziva, prije nego se počne pisati i pripremati projektna dokumentacija, može se kratak opis projekta (na englenskom jeziku) poslati na:
eaci-eco-innovation-enquiries@ec.europa.eu
i dobićete povratnu informaciju u roku od 15 dana.

Za sve detaljnije informacije se možete obratiti na mail Evropskog Informativnog i Inovativnog Centra Crne Gore: info@euroinfo.me.