Globalni sporazum Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, koji je posvećen principima održivosti i društveno odgovornog poslovanja, predstavljen je u četvrtak 09.12.2010 na konferenciji u hotelu Splendid u Bečićima.
Cilj konferencije, koju su organizovali Unija poslodavaca i UNDP u saradnji sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i Centrom za razvoj nevladinih organizacija, bio je informisanje javnosti o važnosti Globalnog sporazuma za Crnu Goru i sve koji su aktivni u biznisu.

U uvodnom dijelu Konferencije govorili su potpredsjednik Vlade, Vujica Lazović, stalni predstavnik UNDP-a, Aleksandar Avanesov, predsjednik UPCG, Predrag Mitrović, direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Zoran Vukcević i izvršni direktor CRNVO, Ana Novaković. U daljem radu konferencije učestvovali su ugledni domaći i međunarodni stručnjaci iz oblasti ljudskih prava, prava na rad, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije, oblasti na koje se i odnose principi Globalnog sporazuma, kao i predstavnici nacionalnih institucija i međunarodnih organizacija.

Nakon predstavljanja Globalnog sporazuma i upoznavanja prisutnih sa principima koje je neophodno integrisati u društveno odgovorno poslovanje, crnogorske kompanije su pozvane da se pridruže ovoj inicijativi naglašavajući značaj društveno odgovornog poslovanja za ostvarenje milenijumskih razvojnih ciljeva, kojima teže sve zemlje članice UjedinjenihNacija.

Osim Unije poslodavaca, Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća i CRNVO, pristupnicu Globalnom sporazumu Ujedinjenih Nacija potpisalo je i više crnogorskih kompanija.
Neke od njih su: Crnogorski Telekom, Telenor, Hotel Splendid, Elko Tim, Jadranski sajam Budva, Asocijacija poslovnih žena Crne Gore, MI-RAI GROUP, MI Goranović itd.

O Globalnom sporazumu Ujedinjenih Nacija

Globalni sporazum je inicijativa Ujedinjenih Nacija prevashodno posvećena integrisanju deset univerzalnih principa društveno odgovornog poslovanja u djelatnosti kompanija širom svijeta. Inicijativu je do sada potpisalo preko 8700 kompanija članica iz preko 130 zemalja u svijetu.

Deset principa Global Compact-a iz oblasti ljudskih prava, prava na rad, zaštite životne sredine i anti-korupcione politike proističu iz:
• Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima;
• Deklaracije Medjunarodne organizacije rada o osnovnim pravima o radu;
• Deklaracije o životnoj sredini i razvoju usvojenoj u Rio de Žaneiru;
• Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije.

Globalni sporazum očekuje od kompanija da prihvate, podrže i uspostave, u okviru svoje sfere uticaja, niz vrijednosti iz oblasti ljudskih prava, prava na rad, zaštite životne sredine i anti-korupcione politike:

Ljudska prava:
• Princip 1: Kompanije treba da podrže i poštuju zaštitu međunarodno zagarantovanih ljudskih prava
• Princip 2: Kompanije ne smiju da budu saučesnici u kršenju ljudskih prava.

Standardi rada:
• Princip 3: Kompanije treba da podrže pravo na slobodno udruživanje i pravo na kolektivne ugovore
• Princip 4: Eliminišu prinudni rad
• Princip 5: Zabrane dječiji rad
• Princip 6: Zabrane diskriminaciju u vezi sa zapošljavanjem i zanimanjem.

Zaštita životne sredine:
• Princip 7: Kompanije treba da preduzimaju mjere predostrožnosti u vezi sa životnom sredinom
• Princip 8: Kompanije treba da preduzimaju mjere radi promocije odgovornosti vezane za životnu sredinu
• Princip 9: Kompanije treba da ohrabre razvoj i širenje tehnologija koje čuvaju životnu sredinu

Anti-korupcija:
• Princip 10: Kompanije treba da učestvuju u borbi protiv korupcije u svakom smislu, ukljkučujući iznude i pronevjere.