Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je pokrenula projekat „Fond za dijasporuâ€?, čiji je osnovni cilj da se ogromni potencijal (ideje, znanje, iskustvo, kapital, poslovne veze) kojim raspolaže naša dijaspora, stavi u funkciju ekonomskog razvoja Crne Gore. Na ovaj način bi se crnogorska dijaspora involvirala u procese novih investicija, osnivanja novog biznisa i otvaranja novih radnih mjesta.

Takođe bi se obezbijedio i značajan transfer tehnologije, znanja i iskustava iz razvijenih zemalja, kroz mala i srednja preduzeća, i otvorila perspektiva plasmana proizvoda takvih preduzeća na već osvojenom inostranom tržištu (EU, SAD) koje naši iseljenici poznaju.

Osnivači Fonda za dijasporu su Vlada RCG – Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Crnogorska Komercijalna banka sa ravnopravnim učešćem u strukturi sredstava Fonda.
Funkcionisanje Fonda je planirano na principu kreditiranja, prema utvrđenoj dinamici kreiranja i plasmana sredstava.
U tu svrhu, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Crnogorska komercijalna banka su 3.aprila 2006. godine raspisali kreditnu liniju i pozvali sve članove crnogorske dijaspore da se prijave za kreditnu liniju.
“Prijavna dokumentacija”
Oglas “Fond za dijasporu”