Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća koordinira aktivnosti sprovođenja Evropske Povelje za mala preduzeća Evropske Komisije. Evropska Povelja za mala preduzeća predstavlja politički okvir koji omogućava zemljama obavezanim ciljevima iz ove Povelje da sistematično prate, ocjenjuju i upoređuju napredak u ostvarivanju tih ciljeva u godišnjem, cikličnom procesu. Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća svake godine popunjava upitnik o sprovođenju Povelje, u saradnji sa relevantnim domaćim institucijama. Nakon popunjavanja upitnika svake godine se održava bilateralni sastanak predstavnika Evropske Komisije, t.j. DG Enterprise-a i domaćih institucija. Ove godine se sastanak održava 13. oktobra i u delegaciji Evropske Komisije će biti g. Philippe Jean, Direktor Direktorata A DG Enterprise-a – Koordinacija konkurentnosti i Načelnik odjeljenja “Međunarodni aspekti industrijske i politike preduzeća“. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju sastanku. Dnevni red sastanka se nalazi u prilogu.
Dnevni red